Pierwsza planeta towarzysząca bliźniaczce Słońca w gromadzie kulistej

Pierwsza planeta towarzysząca bliźniaczce Słońca w gromadzie kulistej
Pierwsza planeta towarzysząca bliźniaczce Słońca w gromadzie kulistejOriginal Press Release
eso1402aAstronomowie użyli należącego do ESO instrumentu HARPS zbudowane w celu poszukiwania planet, a także kilku innych teleskopów na świecie, by odkryć trzy planety okrążające gwiazdy w gromadzie kulistej Messier 67.

Nowe wyniki pokazują, że planety w gromadach otwartych są tak samo powszechne, jak w pobliżu gwiazd izolowanych. Jendak trufno jest je wykryć. Nowe wyniki przeczą poprzednim badaniom, którym nie udało się znaleźć planet w gromadzie, ale są zgodne z niektórymi najnowszymi obserwacjami. Będziemy kontynuować obserwacje tej gromady, aby dowiedzieć się w jaki sposób masa i skład chemiczny odróżnią gwiazdy posiadające i nieposiadające planet.

Luca Pasquini
ESO

Obecnie wiadomo, że planety okrążające gwiazdy poza Układem Słonecznym są bardzo powszechne. Takie egzoplanety znaleziono wokół gwiazd w różnym wieku i o różnym składzie chemicznym. Jednak jak dotąd we wnętrzu gramad kulistych odkryto zaledwie kilka planet. Jest to szczególnie dziwne, ponieważ wiadomo, że większość gwiazd powstaje w gromadach. Astronomowie zastanawiali się czy istnieje różnica w procesach powstawania planet w gromadach gwiazd, która by mogła wyjaśnić ten brak.

Jak mówi kieująca badaniami Anna Brucalassi (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Niemcy): „W gromadzie gwiazd Messier 67 gwiazdy mają podobny wiek i skład jak Słońce. To czyni gromadę idealnym laboratorium do zbadania ile planet powstaje w tak zatłoczonym środowisku oraz czy formują się one wokół gwiazd bardziej masywnych czy mniej masywnych.”

Zespół użył instrumentu HARPS zainstalowanego na 3,6-metrowym teleskopie ESO w Obserwatorium La Silla. Wyniki uzupełniono obserwacjami z kilku innych obserwatoriów na świecie. Badacze starannie monitorowali 88 wybranych gwiazd w Messier 67 przez okres sześciu lat, w poszukiwaniu słabych oznak ruchów gwiazd w tę z powrotem w kierunku Ziemi, które ujawniłyby istnienie planet.

Gromada leży w odległości 2500 lat świetlnych w gwiazdozbiorze Raka i zawiera około 500 gwiazd. Wiele gwiazd gromady jest słabszych niż zazwyczaj wybierane jako cele do poszukiwań planet pozasłonecznych, więc próba wykrycia słabego sygnału od potencjalnych planet wykorzystała instrument HARPS do granic możliwości.

Odkryto trzy planety, dwie okrążające gwiazdy podobne do Słońca i jedną wokół bardziej masywnego i wyewoluowanego czerwonego olbrzyma. Pierwsze dwie planety mają masy około jednej trzeciej masy Jowisza i okrążają swoje gwiazdy co – odpowiednio – siedem i pięć dni. Trzecia potrzebuje 122 dni do pokonania orbity i jest bardziej masywna niż Jowisz. Dwie z trzech planet są tzw. gorącymi jowiszami – planetami o rozmiarach porównywalnych z Jowiszem, ale znajdujących się znacznie bliżej swoich gwiazd i w związku z tym znacznie gorętszymi. Wszystkie trzy znajdują się bliżej swoich gwiazd niż strefa nadająca się do zamieszkania, w której mogłaby występować woda w stanie ciekłym.

Pierwsza z planet krąży po orbicie wokół wyjątkowej gwiazdy – jednej z najbardziej podobnych bliźniaczek Słońce zidentyfikowanych do tej pory. Jest to pierwsza słoneczna bliźniaczka w gromadzie przy której odkryto planetę.

Źródła:

First Weather Map of Brown Dwarf

eso1402aAstronomers have used ESO’s HARPS planet hunter in Chile, along with other telescopes around the world, to discover three planets orbiting stars in the cluster Messier 67. Although more than one thousand planets outside the Solar System are now confirmed, only a handful have been found in star clusters. Remarkably one of these new exoplanets is orbiting a star that is a rare solar twin — a star that is almost identical to the Sun in all respects.

Planets orbiting stars outside the Solar System are now known to be very common. These exoplanets have been found orbiting stars of widely varied ages and chemical compositions and are scattered across the sky. But, up to now, very few planets have been found inside star clusters. This is particularly odd as it is known that most stars are born in such clusters. Astronomers have wondered if there might be something different about planet formation in star clusters to explain this strange paucity.

Anna Brucalassi (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany), lead author of the new study, and her team wanted to find out more. „In the Messier 67 star cluster the stars are all about the same age and composition as the Sun. This makes it a perfect laboratory to study how many planets form in such a crowded environment, and whether they form mostly around more massive or less massive stars.”

The team used the HARPS planet-finding instrument on ESO’s 3.6-metre telescope at the La Silla Observatory. These results were supplemented with observations from several other observatories around the world. They carefully monitored 88 selected stars in Messier 67 over a period of six years to look for the tiny telltale motions of the stars towards and away from Earth that reveal the presence of orbiting planets.

This cluster lies about 2500 light-years away in the constellation of Cancer (The Crab) and contains about 500 stars. Many of the cluster stars are fainter than those normally targeted for exoplanet searches and trying to detect the weak signal from possible planets pushed HARPS to the limit.

Three planets were discovered, two orbiting stars similar to the Sun and one orbiting a more massive and evolved red giant star. The first two planets both have about one third the mass of Jupiter and orbit their host stars in seven and five days respectively. The third planet takes 122 days to orbit its host and is more massive than Jupiter.

The first of these planets proved to be orbiting a remarkable star — it is one of the most similar solar twins identified so far and is almost identical to the Sun. It is the first solar twin in a cluster that has been found to have a planet.

Two of the three planets are „hot Jupiters” — planets comparable to Jupiter in size, but much closer to their parent stars and hence much hotter. All three are closer to their host stars than the habitable zone where liquid water could exist.

„These new results show that planets in open star clusters are about as common as they are around isolated stars — but they are not easy to detect,” adds Luca Pasquini (ESO, Garching, Germany), co-author of the new paper. „The new results are in contrast to earlier work that failed to find cluster planets, but agrees with some other more recent observations. We are continuing to observe this cluster to find how stars with and without planets differ in mass and chemical makeup.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *