Teleskop ALMA dostrzeba spiralną strukturę wokół czerwonego olbrzyma

Teleskop ALMA dostrzeba spiralną strukturę wokół czerwonego olbrzyma
Teleskop ALMA dostrzeba spiralną strukturę wokół czerwonego olbrzymaOriginal Press Release
Astronomowie wykorzystujący w obserwacjach teleskop ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array) odkryli zaskakującą, spiralną strukturę spiralną w materii wokół starej gwiazdy R Rzeźbiarza.

Znamy z obserwacji powłoki materii wokół tego rodzaju gwiazd, ale po raz pierwszy widzimy spiralę materii pochodzącego z gwiazdy, wraz z otaczającymi je powłokami

Matthias Maercker
ESO and Argelander Institute for Astronomy

Ponieważ czerwone olbrzymy, takiej jak R Rzeźbiarza wyrzucają ogromne ilości materii są one głównymi źródłami pyłu i gazu, które stanowią surowiec dla formacji przyszłych pokoleń gwiazd, układów planetarnych, a potencjalnie i żywych organizmów.

Nawet we wstępnej fazie badań naukowych, kiedy wykonane te obserwacje, ALMA znacznie wyprzedził inne obserwatoria pracujące w paśmie submilimetrowym. Wcześniejsze obserwacje wyraźnie ujawniały sferyczną powłokę wokół R Rzeźbiarza, jednak nie były w stanie pokazać ani spiralnej struktury, ani gwiazdy towarzyszącej.

„Kiedy obserwowaliśmy tę gwiazdę za pomocą ALMA, teleskop nie był nawet w połowie ukończony. To naprawdę ekscytujące, gdy wyobrazimy sobie, co będzie w stanie zrobić pełen szereg anten ALMA, gdy zostanie ukończona w 2013 roku”- dodaje Vlemmings Wouter (Chalmers University of Technology, Szwecja) współautor badań.

Pod koniec życia, gwiazdy o masach do ośmiu razy większych od Słońca, przekształcają się w czerwone olbrzymy i tracą dużą ilość swej masy w postaci intensywnego wiatru gwiazdowego. Na etapie czerwonego olbrzyma gwiazdy te dodatkowo co pewien czas emitują termiczne impulsy. Są to krótkotrwałe fazy wybuchowego spalania helu w powłoce wokół jądra gwiazdy. Impuls termiczny prowadzi do wyrzucenia materii z powierzchni gwiazdy w znacznie większym tempie, który formuje kolejne otoczki pyłu i gazu wokół umierającej gwiazdy. Po impulsie szybkość, z którą gwiazda traci masę spada do normalnej wartości.

Impulsy termiczne występują co około 10 000 do 50 000 lat, a pod koniec życia gwiazdy nawet co kilkaset lat. Nowe obserwacje R Rzeźbiarza wykazują, że ostatnie takie wydarzenie miało miejsce około 1800 lat temu i trwało około 200 lat. Gwiazda towarzysząca nadała wiatr gwiazdowemu R Rzeźbiarza spiralną strukturę.

„Korzystając z mocy ALMA, który umożliwia nam dostrzeżenie drobnych szczegółów i badając, jak kształtowane są powłoka i spiralna struktura , możemy lepiej zrozumieć, co dzieje się z gwiazdą przed, podczas i po zakończeniu impulsu termicznego”-  mówi Maercker. -„Od początku wiedzieliśmy, że ALMA dostarczy nam nowego obrazu Wszechświata, ale odkrywanie nieoczekiwanych i nowych rzeczy już w jednym z pierwszych zbiorów obserwacji jest naprawdę ekscytujące.”

„W najbliższej przyszłości, obserwacje ALMA gwiazd takich jak R Rzeźbiarza pomogą nam zrozumieć, jak pierwiastki, z których między innymi my jesteśmy zbudowani, dotarły na Ziemię. Powiedzą nam także więcej na temat przyszłości Słońca „- podsumowuje Matthias Maercker.

Źródła:

Surprising Spiral Structure Spotted by ALMA

Astronomers using the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) have discovered a totally unexpected spiral structure in the material around the old star R Sculptoris. This is the first time that such a structure, along with an outer spherical shell, has been found around a red giant star. It is also the first time that astronomers could get full three-dimensional information about such a spiral. The strange shape was probably created by a hidden companion star orbiting the red giant. This work is one of the first ALMA early science results to be published and it appears in the journal Nature this week.

A team using the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), the most powerful millimetre/submillimetre telescope in the world, has discovered a surprising spiral structure in the gas around the red giant star R Sculptoris [1][2][3]. This means that there is probably a previously unseen companion star orbiting the star [4]. The astronomers were also surprised to find that far more material than expected had been ejected by the red giant.

“We’ve seen shells around this kind of star before, but this is the first time we’ve ever seen a spiral of material coming out from a star, together with a surrounding shell,” says the lead author on the paper presenting the results, Matthias Maercker (ESO and Argelander Institute for Astronomy, University of Bonn, Germany).

Because they blow out large amounts of material, red giants like R Sculptoris are major contributors to the dust and gas that provide the bulk of the raw materials for the formation of future generations of stars, planetary systems and subsequently for life.

Even in the Early Science phase, when the new observations were made, ALMA greatly outperformed other submillimetre observatories. Earlier observations had clearly shown a spherical shell around R Sculptoris, but neither the spiral structure nor a companion was found.

„When we observed the star with ALMA, not even half its antennas were in place. It's really exciting to imagine what the full ALMA array will be able to do once it's completed in 2013,” adds Wouter Vlemmings (Chalmers University of Technology, Sweden), a co-author of the study.

Late in their lives, stars with masses up to eight times that of the Sun become red giants and lose a large amount of their mass in a dense stellar wind. During the red giant stage stars also periodically undergo thermal pulses. These are short-lived phases of explosive helium burning in a shell around the stellar core. A thermal pulse leads to material being blown off the surface of the star at a much higher rate, resulting in the formation of a large shell of dust and gas around the star. After the pulse the rate at which the star loses mass falls again to its normal value.

Thermal pulses occur approximately every 10 000 to 50 000 years, and last only a few hundred years. The new observations of R Sculptoris show that it suffered a thermal pulse event about 1800 years ago that lasted for about 200 years. The companion star shaped the wind from R Sculptoris into a spiral structure.

“By taking advantage of the power of ALMA to see fine details, we can understand much better what happens to the star before, during and after the thermal pulse, by studying how the shell and the spiral structure are shaped,” says Maercker. “We always expected ALMA to provide us with a new view of the Universe, but to be discovering unexpected new things already, with one of the first sets of observations is truly exciting.”  

In order to describe the observed structure around R Sculptoris, the team of astronomers has also performed computer simulations to follow the evolution of a binary system [5]. These models fit the new ALMA observations very well.

„It’s a real challenge to describe theoretically all the observed details coming from ALMA, but our computer models show that we really are on the right track. ALMA is giving us new insight into what's happening in these stars and what might happen to the Sun in a few billion years from now,” says Shazrene Mohamed (Argelander Institute for Astronomy, Bonn, Germany and South African Astronomical Observatory), a co-author of the study.

“In the near future, observations of stars like R Sculptoris with ALMA will help us to understand how the elements we are made up of reached places like the Earth. They also give us a hint of what our own star's far future might be like,” concludes Matthias Maercker.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *