Korona słoneczna w wysokiej rozdzielczości

Korona słoneczna w wysokiej rozdzielczości
Korona słoneczna w wysokiej rozdzielczościOriginal Press Release
Astronomowie opublikowali zdjęcie o najwyższej w historii rozdzielczości, mającej temperaturę milionów stopni atmosfery zewnętrznej korony Słońca (korony) wykonane w dalekim ultrafiolecie.

Mimo, że misja trwała tylko kilka minut, oznacza przełom w badań korony słonecznej

Leon Golub, CfA

Zrozumienie aktywności Słońca i jej wpływu na środowisko Ziemi był podstawowym celem naukowym misji Hi-C, która dostarczyła wcześniej nieznanych obrazów dynamicznej aktywności i struktury tej częsci atmosfery naszej gwiazdy.

Korona otacza widoczną powierzchnię Słońca. Jest wypełniona mającym miliony stopni zjonizowanym gazem (plazmą), który emituje promieniowanie przede wszystkim w zakresie dalekiego ultrafioletu i rentgenowskim. Od dziesięcioleci heliofizycy próbują zrozumieć, dlaczego korona jest tak gorąca, oraz dlaczego wybucha gwałtownie tworząc rozbłyski słoneczne oraz potężne koronalne wyrzuty materii (CME), które, gdy trafią w Ziemię, mogą negatywnie oddziaływać między innymi na satelity i sieci energetyczne. Hi-C teleskop został zaprojektowany i zbudowany by zbadać niezwykle delikatne struktury, które jak sądzą naukowcy są odpowiedzialne za dynamiczne zachowanie Słońca.

„Slogan  'myśl globalnie, działaj lokalnie' odnosi się także do Słońca. Zjawiska lokalne, zachodzące w małej skali mogą mieć wpływ na całe Słońce i prowadzić do erupcji „- mówi Leon Golub z Centrum Astrofizyki Harvard-Smithsonian, jeden z głównych naukowców misji.

Hi-C skoncentrował się na aktywnym regionie Słońca leżącym w pobliżu plamy słonecznej NOAA 1520. Cel, który wybrano w dniu startu, został wybrany ze względu na duże rozmiary i aktywny charakter. Wykonane w wysokiej rozdzielczości ujęcia w świetle ultrafioletowym o długości fali 19,3 nanometrów (25 razy krótszym niż długość światła widzialnego), ujawniają splątaną strukturę pola magnetycznego kierującego plazmę słoneczną do zróżnicowanych i złożonych struktur.

„Mamy wyjątkowy instrument i wynieśliśmy go [na niską orbitę] we właściwym czasie „- mówi Jonathan Cirtain, heliofizyk Centrum Marshalla w NASA. -„Ze względu na intensywną aktywność Słońca, którą obecnie obserwujemy, byliśmy w stanie skoncentrować się na sporej, aktywnej plamie i osiągnąć założone cele obrazowania”.

Ponieważ Hi-C został wyniesiony na rakiecie suborbitalnej, jego lot trwał zaledwie 10 minut. Z tego czasu zaledwie 330 sekund spędził zbierając dane. Mimo to obrazy zawierają tak wiele informacji, że astronomowie będą je analizować w nadchodzących miesiącach.

„Lot Hi-C być może było najbardziej produktywnymi pięcioma minutami mojego życia”- dodaj Golub uśmiechając się.

Źródła:

Solar Corona Revealed in Super-High-Definition

Today, astronomers are releasing the highest-resolution images ever taken of the Sun's corona, or million-degree outer atmosphere, in an extreme-ultraviolet wavelength of light. The 16-megapixel images were captured by NASA's High Resolution Coronal Imager, or Hi-C, which was launched on a sounding rocket on July 11th. The Hi-C telescope provides five times more detail than the next-best observations by NASA's Solar Dynamics Observatory.

„Even though this mission was only a few minutes long, it marks a big breakthrough in coronal studies,” said Smithsonian astronomer Leon Golub (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), one of the lead investigators on the mission.

Understanding the Sun's activity and its effects on Earth's environment was the critical scientific objective of Hi-C, which provided unprecedented views of the dynamic activity and structure in the solar atmosphere.

The corona surrounds the visible surface of the Sun. It's filled with million-degree ionized gas, or plasma, so hot that the light it emits is mainly at X-ray and extreme-ultraviolet wavelengths. For decades, solar scientists have been trying to understand why the corona is so hot, and why it erupts in violent solar flares and related blasts known as „coronal mass ejections,” which can produce harmful effects when they hit Earth. The Hi-C telescope was designed and built to see the extremely fine structures thought to be responsible for the Sun's dynamic behavior.

„The phrase 'think globally, act locally' applies to the Sun too. Things happening at a small, local scale can impact the entire Sun and result in an eruption,” explained Golub.

Hi-C focused on an active region on the Sun near sunspot NOAA 1520. The target, which was finalized on launch day, was selected specifically for its large size and active nature. The resulting high-resolution snapshots, at a wavelength of 19.3 nanometers (25 times shorter than the wavelength of visible light), reveal tangled magnetic fields channeling the solar plasma into a range of complex structures.

„We have an exceptional instrument and launched at the right time,” said Jonathan Cirtain, senior heliophysicist at NASA's Marshall Space Flight Center. „Because of the intense solar activity we're seeing right now, we were able to clearly focus on a sizeable, active sunspot and achieve our imaging goals.”

Since Hi-C rode on a suborbital rocket, its flight lasted for just 10 minutes. Of that time, only about 330 seconds were spent taking data. Yet those images contain a wealth of information that astronomers will analyze for months to come.

„The Hi-C flight might be the most productive five minutes I've ever spent,” Golub smiled.

The high-resolution images were made possible because of a set of innovations on Hi-C's telescope, which directs light to the camera detector. The telescope includes some of the finest mirrors ever made for a space mission. Initially developed at NASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville, Ala., the mirrors were completed with inputs from partners at the Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) in Cambridge, Mass., and a new manufacturing technique developed in coordination with L-3Com/Tinsley Laboratories of Richmond, Calif. The mirrors were made to reflect extreme-ultraviolet light from the Sun by Reflective X-ray Optics LLC of New York, NY, and the telescope was assembled at the SAO labs in Cambridge, Mass.

For more information about Hi-C, visit http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/hic.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *