Czyżby Księżyc był nadal geologicznie aktywny

Czyżby Księżyc był nadal geologicznie aktywny
Czyżby Księżyc był nadal geologicznie aktywnyOriginal Press Release
Nowe zdjęcia wykonane przez sondę księżycową NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) pokazują, że skorupa Księżyca jest rozciągana, tworząc niewielki doliny w kilku niedużych obszarach.

Rozciąganie wskazuje, iż Księżyc wciąż jest aktywny, a LRO daje nam szczegółowy wgląd w te procesy

Richard Vondrak
Goddard SFC

Zespół naukowców analizujących wysokiej rozdzielczości zdjęcie wykonane przez kamerę LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) pokazują małe, wąskie rowy. Wskazują one, że skorupa Księżyca jest w tych obszarach rozciągana. Te liniowe doliny, zwane rowami tektonicznymi (grabenami) powstają gdy w wyniku rozciągania skorupy Księżyca, ulega on rozerwaniu i opada wzdłuż dwóch uskoków na jego krawędzi. No powierzchni Księżyca naukowcy znaleźli kilka zespołów takich rowów tektonicznych.

„Sądzimy, że Księżyc jest w stanie globalnego skurczu wynikającego ze stygnięcia wciąż jeszcze jeszcze gorącego wnętrza „- mówi Watters Thomas z Centrum Badań Ziemi i Planet Smithsonian National Air and Space Museum w Waszyngtonie, główny autor artykułu prezentującego badania, który zostanie opublikowany w marcu na łamach czasopisma Nature Geoscience. -” Grabeny mówią nam, że siły powodujące kurczenie się Księżyca zostały w niektórych miejscach pokonane przez siły rozciągające jego powierzchnię. Oznacza to, że sił ściskające powodujące kurczenie się naszego satelity nie mogą być zbyt duże bowiem w innym przypadku małe rowy tektoniczne nigdy nie mogłyby powstać.”

Tak słabe kurczenie się sugeruje, że Księżyc, w odróżnieniu od planet ziemskich, nie uległ całkowitemu stopieniu w bardzo wczesnych etapach swej ewolucji. Obserwacje zdają się wspierać alternatywną hipotezę, według której jedynie zewnętrzny płaszcz Księżyca był początkowo stopiony tworząc morze lawy.

W sierpniu 2010 roku zespół wykorzystał zdjęcia kamery LROC identyfikując fizyczne oznaki kurczenia się powierzchni Księżyca, w postaci przypominających płaty klifów, znanych jako skarpy płatowe. Skarpy takie świadczą, że Księżyc skurczył się globalnie w niedawnej geologicznie przeszłości i być może nadal się kurczy. Zespół dostrzegł skarpy rozmieszczone powszechnie na Księżycu potwierdzając teorię, że skurczył się on w miarę jak jego wnętrze powoli stygnie.

Na podstawie wielkości skarp naukowcy oszacowali, że odległość między centrum Księżyca a jego powierzchnią zmniejszyła się o około 100 metrów. Odkrycie grabenów było zaskakujące, bowiem zdjęcia dostarczają przeciwnych dowodów, wskazujących na to, że są także regiony księżycowej skorupy, które są poddawane siłom rozciągającym.

„Rozciąganie wskazuje, iż Księżyc wciąż jest aktywny „- mówi Richard Vondrak, naukowiec misji LRO w Centrum Lotów Kosmicznych NASA Goddard SFC. – „LRO daje nam szczegółowy wgląd w te procesy.”

Wraz z trwaniem misji LRO i coraz większym zasięgiem sfotografowanej szczegółowo powierzchni, naukowcy będą mieli lepszy obraz tego, jak często występują takie młode rowy tektoniczne oraz jaki inne rodzaje struktur tektonicznych im towarzyszą. Systemy rowów mogą pomóc naukowcom sprecyzować jakie naprężenia występują w skorupie Księżyca.

„Niespodzianką było dostrzeżenie rowów tektonicznych na wyżynach odwrotnej strony Księżyca”- mówi współautor Mark Robinson  ze School of Earth and Space Exploration Uniwersytetu Stanowego Arizona, kierujący obserwacjami LROC. -„Natychmiast wskazałem ten obszar do wykonania obrazów stereo wysokiej rozdzielczości, tak byśmy mogli stworzyć przestrzenny widok rowu. To ekscytujące, kiedy odkryjesz coś zupełnie nieoczekiwanego, a dotąd tylko około połowa powierzchni Księżyca została sfotografowana w wysokiej rozdzielczości. Jeszcze wiele czeka na odkrycie.”

Źródła:

NASA Spacecraft Reveals Recent Geological Activity on the Moon

New images from NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) spacecraft show the moon's crust is being stretched, forming minute valleys in a few small areas on the lunar surface. Scientists propose this geologic activity occurred less than 50 million years ago, which is considered recent compared to the moon's age of more than 4.5 billion years.

A team of researchers analyzing high-resolution images obtained by the Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) show small, narrow trenches typically much longer than they are wide. This indicates the lunar crust is being pulled apart at these locations. These linear valleys, known as graben, form when the moon's crust stretches, breaks and drops down along two bounding faults. A handful of these graben systems have been found across the lunar surface.

„We think the moon is in a general state of global contraction because of cooling of a still hot interior,” said Thomas Watters of the Center for Earth and Planetary Studies at the Smithsonian's National Air and Space Museum in Washington, and lead author of a paper on this research appearing in the March issue of the journal Nature Geoscience. „The graben tell us forces acting to shrink the moon were overcome in places by forces acting to pull it apart. This means the contractional forces shrinking the moon cannot be large, or the small graben might never form.”

The weak contraction suggests that the moon, unlike the terrestrial planets, did not completely melt in the very early stages of its evolution. Rather, observations support an alternative view that only the moon's exterior initially melted forming an ocean of molten rock.

In August 2010, the team used LROC images to identify physical signs of contraction on the lunar surface, in the form of lobe-shaped cliffs known as lobate scarps. The scarps are evidence the moon shrank globally in the geologically recent past and might still be shrinking today. The team saw these scarps widely distributed across the moon and concluded it was shrinking as the interior slowly cooled.

Based on the size of the scarps, it is estimated that the distance between the moon's center and its surface shank by approximately 300 feet. The graben were an unexpected discovery and the images provide contradictory evidence that the regions of the lunar crust are also being pulled apart.

„This pulling apart tells us the moon is still active,” said Richard Vondrak, LRO Project Scientist at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md. „LRO gives us a detailed look at that process.”

As the LRO mission progresses and coverage increases, scientists will have a better picture of how common these young graben are and what other types of tectonic features are nearby. The graben systems the team finds may help scientists refine the state of stress in the lunar crust.

„It was a big surprise when I spotted graben in the far side highlands,” said co-author Mark Robinson of the School of Earth and Space Exploration at Arizona State University, principal investigator of LROC. „I immediately targeted the area for high-resolution stereo images so we could create a three-dimensional view of the graben. It's exciting when you discover something totally unexpected and only about half the lunar surface has been imaged in high resolution. There is much more of the moon to be explored.”

The research was funded by the LRO mission, currently under NASA's Science Mission Directorate at NASA Headquarters in Washington. LRO is managed by NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *