Marsjański kanion

Marsjański kanion
Marsjański kanionOriginal Press Release
Niewiele jest na Marsie miejsc głębszych niż to.

Melas Chasma jest częścią gigantycznej doliny ryftowej Valles Marineris przecinającej powierzchnię Czerwonej Planety na długości ponad 4000 kilometrów. Ukazane zdjęcie obejmuje obszar 200×100 km – porównywalny do powierzchni Słowenii. Wokół Melas Chasma widać wiele dowodów, że w przeszłości w tym regionie płynęła woda. Oprócz wyciętych przez wodę kanałów widoczne są jaśniejsze depozyty związków siarczanów, które być może powstały na dnie nieistniejącego już jeziora.

Zdjęcie zostało wykonana 1 lipca 2006 roku przez stereoskopową kamerę wysokiej rozdzielczości (HRSC – High-Resolution Stereo Camera) znajdującą się na pokładzie sondy Mars Express.

Zbocza doliny ukazują dowody wielokrotnie powtarzających się ogromnych osuwisk, tworzących na dnie doliny wachlarzowe struktury. Rumowiska kontrastują z leżącą poniżej i widoczną dalej równą powierzchnią dna rozpadliny. Skały ukazują ślady przepływu wskazujące, że zostały przyniesione przez płynną wodę, być może zmieszaną z lodem lub błotem. Widoczne są także kanały w osadach.

Barwna mapa elewacji ukazuje ogromną różnicę wysokości w tym regionie. Różnica między dnem kanionu, widocznym u góry, a płaskowyżem w dolnej części przekracza dziewięć kilometrów. Jednak względem czego należy mierzyć wysokości na Marsie ? Na Ziemi w tym celu wykorzystuje się (średni) poziom mórz. Na Marsie naukowcy określili na podstawie satelitarnych badań kształtu i rozmiaru planety jej średnią wysokość. Określona mianem areoidy jest powierzchnią wykorzystywaną w podobny sposób jak poziom mórz na Ziemi.

W przypadku Melas Chasma jego najgłębsze części znajdują się 5 kilometrów pod poziomem areoidy, podczas gdy płaskowyż wznosi się na 4 km ponad nią.

Na wysokim płaskowyżu zachowało się kilka prehistorycznych dolin. Największa z nich leży równolegle do klifu, co może wskazywać że ona również powstała wzdłuż linii uskoku. Pozostałe uskoki są prawdopodobnie główną przyczyną niestabilności zboczy doliny, które prowadzą do powstawania gigantycznych osuwisk.

Źródła:

Mars: how low can you go?

Melas Chasma is part of the huge Valles Marineris rift valley, which stretches for more than 4000 km across the surface of Mars. This image covers 200 x 100 km and covers an area of roughly 20 000 sq km, which is about the size of Slovenia. Around Melas Chasma, there is abundant evidence for water having flowed across Mars in the past. As well as ancient water-cut channels, there are lighter-coloured deposits of sulphate components that were probably deposited in a former lake. 

The image was obtained on 1 July 2006 using the High-Resolution Stereo Camera (HRSC) on ESA’s Mars Express spacecraft.

The valley sides show evidence of multiple large landslides that have created vast fan shapes of material. This debris appears rough and jumbled, contrasting with the underlying smoother surface visible further into the basin. The rocks display flow textures indicating that they were once deposited by liquid water, water ice or mud. Levees of sediment can also been seen here.

The colour-coded elevation map shows the large variations in altitude within this region. The difference from the floor, on the left of the image, to the plateau on the right is more than 9 km. But what do you measure elevations against on Mars? On Earth, we use sea level. For Mars, planetary scientists have derived an average shape and size for the planet based on spacecraft observations. They call this the ‘areoid’ and use its surface as the equivalent of sea level.

In the case of Melas Chasma, the deepest portions of the canyon are 5 km below the areoid, whilst the surrounding plateau rises to elevations of 4 km above.

On the high plateau at the top of the cliff, a few ancient valleys have been preserved. The orientation of the largest one is parallel to the edge of the cliff, which may indicate that the valley originally followed an old fault line. Remaining faults are probably the main reason for the instability of the flanks, which have frequently collapsed forming huge landslides.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *