Zmierzono pierwszą egzoplanetę o umiarkowanym klimacie

Zmierzono pierwszą egzoplanetę o umiarkowanym klimacie
Zmierzono pierwszą egzoplanetę o umiarkowanym klimacieOriginal Press Release
Dzięki połączeniu obserwacji wykonanych za pomocą satelity CoRoT oraz instrumentu HARPS, zainstalowanego na 3,6 metrowym teleskopie ESO w obserwatorium La Silla w Chile, astronomowie odkryli pierwszą „normalną” egzoplanetę, którą można szczegółowo badać.

To normalna egzoplaneta, na której panują umiarkowane warunki – podobna do tuzina innych znanych wcześniej. Jednak jest pierwszą, której właściwości możemy badać dogłębnie. Może się ona stać kamieniem z Rosetty badań egzoplanet.

Claire Moutou

„Corto-9b to pierwsza egzoplaneta, która rzeczywiście przypomina planety Układu Słonecznego „- mówi Hans Deeg, kierujący badaniami międzynarodowego zespołu 60 astronomów zaangażowanych w odkrycie. -” Ma rozmiar Jowisza i leży na orbicie zbliżonej do orbity Merkurego.”

„Podobnie jak nasze gazowe olbrzymy – Jowisz i Saturn – planeta ta zbudowana jest głównie z wodoru i helu „- mówi członek zespołu, Tristan Guillot -” ale może też zawierać 20 ziemskich mas innej materii – w tym wody i skał pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze.”

Corot-9b przechodzi przed tarczą swej gwiazdy co 95 dni – tranzyt ten trwa około 8 godzin i daje astronomom możliwość uzyskania dodatkowych danych na temat planety. Ponieważ z większości odkrytych do tej pory egzoplanet łączy go wiele cech, możliwość szczegółowych badań jest niezwykle cenna.

„Nasza analiza dostarczyła więcej informacji na temat Corot-9b niż dla jakiejkolwiek egzoplanety tego rodzaju odkrytej wcześniej „- mówi Didier Queloz. -” Badania te mogą otworzyć nowy kierunek badań nad zrozumieniem atmosfer umiarkowanych i chłodnych planet, w szczególności kompletnie nowe okno poznania chemii niskich temperatur.”

Do tej pory odkryto ponad 400 egzoplanet, w tym 70 metodą tranzytów. Corot-9b wyróżnia się na ich tle dzięki orbicie, której średnica jest 10 razy większa niż wcześniej odkrytych tą metodą planet. To oznacza, że ma stosunkowo umiarkowany klimat. Temperaturę jej powierzchni szacuje się na -20 a +160°C z minimalnymi różnicami między dniem a nocą. Dokładna wartość zależy od możliwości występowania warstwy chmur o dużym albedo.

Satelita CoRoT kierowany przez francuską agencję kosmiczną CNES zidentyfikował planetę po 145 dniach obserwacji latem 2008 roku. Obserwacje za pomocą instrumentu HARPS potwierdziły odkrycie i pozwoliły określić jego masę na około 80% masy Jowisza. Wyniki badań opublikowano na łamach Nature.

Źródła:

First Temperate Exoplanet Sized Up

Combining observations from the CoRoT satellite and the ESO HARPS instrument, astronomers have discovered the first “normal” exoplanet that can be studied in great detail. Designated Corot-9b, the planet regularly passes in front of a star similar to the Sun located 1500 light-years away from Earth towards the constellation of Serpens (the Snake).

“This is a normal, temperate exoplanet just like dozens we already know, but this is the first whose properties we can study in depth,” says Claire Moutou, who is part of the international team of 60 astronomers that made the discovery. “It is bound to become a Rosetta stone in exoplanet research.”

“Corot-9b is the first exoplanet that really does resemble planets in our solar system,” adds lead author Hans Deeg. “It has the size of Jupiter and an orbit similar to that of Mercury.”

“Like our own giant planets, Jupiter and Saturn, the planet is mostly made of hydrogen and helium,” says team member Tristan Guillot, “and it may contain up to 20 Earth masses of other elements, including water and rock at high temperatures and pressures.”

Corot-9b passes in front of its host star every 95 days, as seen from Earth [1]. This “transit” lasts for about 8 hours, and provides astronomers with much additional information on the planet. This is fortunate as the gas giant shares many features with the majority of exoplanets discovered so far [2].

“Our analysis has provided more information on Corot-9b than for other exoplanets of the same type,” says co-author Didier Queloz. “It may open up a new field of research to understand the atmospheres of moderate- and low-temperature planets, and in particular a completely new window in our understanding of low-temperature chemistry.”

More than 400 exoplanets have been discovered so far, 70 of them through the transit method. Corot-9b is special in that its distance from its host star is about ten times larger than that of any planet previously discovered by this method. And unlike all such exoplanets, the planet has a temperate climate. The temperature of its gaseous surface is expected to be between 160 degrees and minus twenty degrees Celsius, with minimal variations between day and night. The exact value depends on the possible presence of a layer of highly reflective clouds.

The CoRoT satellite, operated by the French space agency CNES [3], identified the planet after 145 days of observations during the summer of 2008. Observations with the very successful ESO exoplanet hunter — the HARPS instrument attached to the 3.6-metre ESO telescope at La Silla in Chile — allowed the astronomers to measure its mass, confirming that Corot-9b is indeed an exoplanet, with a mass about 80% the mass of Jupiter.

This finding is being published in this week’s edition of the journal Nature.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *