Inauguracja teleskopu ALMA

Inauguracja teleskopu ALMA
Inauguracja teleskopu ALMAOriginal Press Release
ESO-6Na oddalonym od reszty świata płaskowyżu w chilijskich Andach dokonano oficjalnego uruchomienia teleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

ALMA jest przykładem jak wiele można osiągnięć, gdy instytucje i narody łączą swoje wysiłki. To właśnie ta strategią leży u podstaw całego programu ESO. Dokonując tego w skali globalnej poprzez uczestnictwo w tak wielkim projekcie, dajemy astronomom z krajów członkowskich ESO możliwość wykonywania unikalnych badań, które są możliwe do zrobienia wyłącznie za pomocą ALMA.

Tim de Zeeuw

Trzech międzynarodowych partnerów ALMA powitało dzisiaj ponad 500 osób w Obserwatorium ALMA na chilijskiej pustyni Atakama, w ramach świętowania sukcesu projektu. Gościem honorowym był Prezydent Chile, Sebastián Piñera. Wśród dostojnych gości znaleźli się: Karlheinz Töchterle, Federalny Minister Nauki i Badań (Austria), Petr Fiala, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu (Czechy), Nuno Crato, Minister Edukacji i Nauki (Portugalia), Roger Genet, Dyrektor Generalny Badań i Innowacji (Francja), Nora van der Wenden, Dyrektor Badań i Polityki Naukowej (Holandia), Bruno Moor, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Innowacji (Szwajcaria), Beatriz Barbuy reprezentująca Brazylię, Anne Glover, Główny Doradca Naukowy Prezydenta Komisji Europejskiej, ambasadorzy w Chile z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Włoch, Niemiec, Japonii, Holandii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Chile, Sebastián Piñera, powiedział:  „Jednym z wielu naszych zasobów naturalnych jest niesamowite chilijskie nocne niebo. Wierzę, że nauka ma kluczowy wkład w rozwój Chile w ostatnich latach. Jestem dumny z naszej międzynarodowej współpracy w astronomii, której ALMA jest najnowszym i największym efektem.”

Podczas ceremonii, która była transmitowana na żywo przez internet, obecni byli także przedstawiciele międzynarodowych partnerów ALMA: Dyrektor Generalny ESO, Tim de Zeeuw, Dyrektor amerykańskiej National Science Foundation, Subra Suresh, a także Wiceminister japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, Teru Fukui, razem z Dyrektorem ALMA, Thijsem de Graauwem. Uczestnikami byli także dyrektorzy i pracownicy ALMA oraz przedstawiciele ALMA sąsiednich społeczności.

Thijs de Graauw wyraził swoje oczekiwania względem teleskopu ALMA: -„Dzięki wysiłkom i niezliczonym godzinom pracy naukowców i techników w społeczności  ALMA na całym świecie teleskop pokazał już, że jest najbardziej zaawansowanym instrumentem milimetrowym/submilimetrowych spośród istniejących, pobijając wszystko czego dokonano wcześniej. Nie możemy się doczekać aż astronomowie zaczną wykorzystywać pełną moc tego niesamowitego urządzenia.”

Jutro wybrana grupa gości będzie mieć okazję do odwiedzenia teleskopu na obszarze operacyjnym Array Operations Site, położonym 5000 metrów nad poziomem morza. Montaż anten ALMA został niedawno zakończony, gdy dołączyła ostatnia grupa siedmiu, dzięki czemu łącznie 66 anten jest testowanych przed rozpoczęciem pracy teleskopu. Teleskop dostarczył już niesamowitych obrazów kosmosu, korzystając do tej pory z częściowej sieci anten.

Będąc w stanie obserwować Wszechświat poprzez wykrywanie fal niewidocznych dla ludzkiego oka, ALMA pokaże nigdy wcześniej nie widziane szczegóły związane z narodzinami gwiazd, młodymi galaktykami we wczesnym Wszechświecie i planetami krążącymi wokół odległych słońc. Odkryje i zmierzy także rozmieszczenie molekuł – w tym wielu istotnych dla życia – które powstają w przestrzeni kosmicznej pomiędzy gwiazdami.

Obserwatorium zostało pomyślane w latach 80. XX wieku jako trzy osobne projekty w Europie, USA i Japonii, a następnie połączone w jeden w latach 90. Budowa rozpoczęła się w 2003 roku Całkowity koszt budowy ALMA wynosi około 1,4 miliard dolarów, z czego ESO sfinansowało 37,5%.

Anteny sieci ALMA, pięćdziesiąt cztery 12-metrowe i dwanaście 7-metrowych, pracują razem jako jeden teleskop. Każda antena zbiera promieniowanie pochodzące z kosmosu i kieruje je do odbiornika. Sygnały z anten są następnie łączone razem i przetwarzane za pomocą wyspecjalizowanego superkomputera: korelatora ALMA. 66 antena ALMA może pracować w różnych konfiguracjach, z maksymalnym dystansem pomiędzy antenami różniącym się od 150 metrów do 16 kilometrów.

Z okazji inauguracji partnerzy ALMA, ESO, National Radio Astronomy Observatory oraz National Astronomical Observatory of Japan, opublikowali 16-minutowy film pt. ALMA — In Search of Our Cosmic Origins, książkę ze zdjęciami, broszurę na temat Etno-astronomii na obszarze, na którym znajduje się teleskop oraz dwie broszury przedstawiające projekt i wkład od partnerów. Wszystkie materiały są dostępne do pobrania w formie elektronicznej za pomocą poniższych odnośników.

Źródła:

ALMA Inauguration Heralds New Era of Discovery

ESO-6Today, in a remote part of the Chilean Andes, the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), was inaugurated at an official ceremony. This event marks the completion of all the major systems of the giant telescope and the formal transition from a construction project to a fully fledged observatory. ALMA is a partnership between Europe, North America and East Asia in cooperation with the Republic of Chile.

ALMA’s three international partners today welcomed more than 500 people to the ALMA Observatory in the Chilean Atacama Desert to celebrate the success of the project. The guest of honour was the President of Chile, Sebastián Piñera.

Among the distinguished guests at the celebration were Karlheinz Töchterle, Federal Minister of Science and Research (Austria), Petr Fiala, Minister of Education, Youth and Sports (the Czech Republic), Nuno Crato, Minister of Education and Science (Portugal), Roger Genet, General Director of Research and Innovation (France), Nora van der Wenden, Director for Research and Science Policy (the Netherlands), Bruno Moor, Head of the Division for International Cooperation in Research and Innovation (Switzerland), Beatriz Barbuy representing Brazil, Anne Glover, Chief Scientific Adviser to the President of the European Commission, and ambassadors to Chile from Austria, Belgium, the Czech Republic, France, Italy, Germany, Japan, the Netherlands, Portugal, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States of America.

The President of Chile, Sebastián Piñera, said: “One of our many natural resources is Chile’s spectacular night sky. I believe that science has been a vital contributor to the development of Chile in recent years. I am very proud of our international collaborations in astronomy, of which ALMA is the latest, and biggest outcome.”

At the ceremony, which was broadcast live on the internet, representatives of ALMA’s international partners were also present: ESO’s Director General, Tim de Zeeuw, the Director of the USA’s National Science Foundation Subra Suresh, and the Senior Vice Minister of Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Teru Fukui, along with the Director of ALMA Thijs de Graauw. ALMA executives, personnel and representatives of the neighbouring communities also attended the event.

Thijs de Graauw, expressed his expectations for ALMA. “Thanks to the efforts and countless hours of work by scientists and technicians in the ALMA community around the world, ALMA has already shown that it’s the most advanced millimetre/submillimetre telescope in existence, dwarfing anything else we had before. We are eager for astronomers to exploit the full power of this amazing tool.”

“This is an example of the great achievements that become possible when institutions and nations pool their efforts, which is a strategy that underlies ESO’s entire programme” added Tim de Zeeuw. “Applying this on a global scale by partnering up in such a great project, we are giving the astronomers in the ESO Member States the possibility of doing the unique research that is only possible with ALMA.”

Tomorrow, a selected group of guests will have the opportunity to visit the telescope at the Array Operations Site, located 5000 metres above sea level. The assembly of ALMA’s antennas was recently completed, with the last batch of seven out of the final total of 66 antennas currently being tested before entering into service. The telescope has already provided unprecedented views of the cosmos with only a portion of its full array.

Able to observe the Universe by detecting light that is invisible to the human eye, ALMA will show us never-before-seen details about the birth of stars, infant galaxies in the early Universe, and planets coalescing around distant suns. It also will discover and measure the distribution of molecules — many essential for life — that form in the space between the stars.

The observatory was conceived as three separate projects in Europe, USA and Japan in the 1980s, and merged to one in the 1990s. Construction started in 2003. The total construction cost of ALMA is approximately US$ 1.4 billion, of which ESO’s share is 37.5%.

The antennas of the ALMA array, fifty-four 12-metre and twelve smaller 7-metre dish antennas, work together as a single telescope. Each antenna collects radiation coming from space and focuses it onto a receiver. The signals from the antennas are then brought together and processed by a specialised supercomputer: the ALMA correlator. The 66 ALMA antennas can be arranged in different configurations, where the maximum distance between antennas can vary from 150 metres to 16 kilometres.

On the occasion of the inauguration the ALMA partners, ESO, the National Radio Astronomy Observatory and the National Astronomical Observatory of Japan are releasing a 16-minute movie called ALMA — In Search of Our Cosmic Origins, a photo book, a booklet about ethno-astronomy in the area and two brochures about the project and the contributions of the executives. All materials are available for download in electronic form at the links below.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *