Ekstrawagancje nowych gwiazd

Ekstrawagancje nowych gwiazd
Ekstrawagancje nowych gwiazdOriginal press release

Star cluster NGC 6193 and nebula NGC 6188Ten efektowny krajobraz południowego gwiazdozbioru Ołtarza jest skarbnicą ciał niebieskich. Gromady gwiazd, mgławice emisyjne oraz aktywne obszary powstawania gwiazd to tylko przykłady bogactw obserwowanych w tym rejonie oddalonym od Ziemi o ok 4000 lat świetlnych. Zaprezentowane nowe zdjęcie jest najbardziej szczegółowym widokiem tej części nieba spośród uzyskanych do tej pory. Fotografię wykonano za pomocą teleskopu VLT Survey Telescope (VST) w Obserwatorium Paranal w Chile, należącym do ESO.

W centrum zdjęcia znajduje się gromada otwarta NGC 6193 zawierająca około trzydzieści jasnych gwiazd i tworząca serce asocjacji Ara OB1. Dwie najjaśniejsze gwiazdy są bardzo gorącymi olbrzymami. Wspólnie stanowią główne źródło oświetlenia dla pobliskiej mgławicy emisyjnej NGC 6188, widocznej na prawo od gromady.

Asocjacja gwiazdowa jest dużym zgrupowaniem luźno związanych gwiazd, które nie zdążyły jeszcze zbytnio rozproszyć się od miejsca swojego powstawania. Asocjacje OB. obejmują w większości bardzo młode niebiesko-białe gwiazdy, które są około 100 000 razy jaśniejsze od Słońca i od 10 do 50 razy masywniejsze.

Mgławica NGC 6188 jest wyraźną ścianą ciemnych i jasnych obłoków wyznaczającą granicę pomiędzy obszarem aktywnego powstawania gwiazd w obłoku molekularnym znanym jako RCW 108, a pozostałą częścią asocjacji . Obszar wokół RCW 108 zbudowany jest głównie z wodoru – podstawowego składnika w procesie powstawania gwiazd. Tego typu rejony zwane są obszarami H II.

Promieniowanie ultrafioletowe i intensywny wiatr gwiazdowy od gwiazd z NGC 6193 wydaje się powodować powstawanie nowego pokolenia gwiazd w otaczających obłokach gazu i pyłu. Gdy fragmenty obłoków zapadają się, następuje ich rozgrzanie i uformowanie nowych gwiazd.

Gdy obłok tworzy nowe gwiazdy, następuje jednocześnie jego erozja z powodu wiatrów i promieniowania emitowanego przez wcześniej powstałe gwiazdy oraz gwałtowne wybuchy supernowych. Na skutek tego gwiazdotwórcze obszary H II mają zwykle czas życia zaledwie kilka milionów lat. Powstawanie gwiazd jest bardzo nieefektywnym procesem, zaledwie około 10% dostępnej materii bierze w nim udział – reszta jest rozwiewana w przestrzeń kosmiczną.

Mgławica NGC 6188 wykazuje oznaki bycia we wczesnej fazie „tworzenia filarów” i w przyszłości może uzyskać wygląd podobny do innych dobrze znanych obszarów gwiazdotwórczych, takich jak Mgławica Orzeł (Messier 16, zawierająca słynne Filary Stworzenia) oraz Mgławica Stożek (fragment NGC 2264).

Zaprezentowany widowiskowy obraz powstał z ponad 500 pojedynczych zdjęć wykonanych z użyciem czterech różnych filtrów barwnych na teleskopie VLT Survey Telescope (VST). Łączny czas ekspozycji wyniósł ponad 56 godzin.

źródło: ESO

A Grand Extravaganza of New Stars

Star cluster NGC 6193 and nebula NGC 6188This dramatic landscape in the southern constellation of Ara (The Altar) is a treasure trove of celestial objects. Star clusters, emission nebulae and active star-forming regions are just some of the riches observed in this region lying some 4000 light-years from Earth. This beautiful new image is the most detailed view of this part of the sky so far, and was taken using the VLT Survey Telescope at ESO’s Paranal Observatory in Chile.

At the centre of the image is the open star cluster NGC 6193, containing around thirty bright stars and forming the heart of the Ara OB1 association. The two brightest stars are very hot giant stars. Together, they provide the main source of illumination for the nearby emission nebula, the Rim Nebula, or NGC 6188, which is visible to the right of the cluster.

A stellar association is a large grouping of loosely bound stars that have not yet completely drifted away from their initial formation site. OB associations consist largely of very young blue–white stars, which are about 100 000 times brighter than the Sun and between 10 and 50 times more massive.

The Rim Nebula is the prominent wall of dark and bright clouds marking the boundary between an active star-forming region within the molecular cloud, known as RCW 108, and the rest of the association [1]. The area around RCW 108 is made up of mostly hydrogen — the primary ingredient in star formation. Such areas are also known as H II regions.

The ultraviolet radiation and intense stellar wind from the stars of NGC 6193 seem to be driving the next generation of star formation in the surrounding clouds of gas and dust. As cloud fragments collapse they heat up and eventually form new stars.

As the cloud creates new stars, it is simultaneously being eroded by the winds and radiation emitted by previous stars, and by violent supernova explosions. In this way, such star-forming H II regions tend to have a lifespan of just a few million years. Star formation is a very inefficient process, with only around 10% of the available material contributing to the process — the rest is blown off into space.

The Rim Nebula also shows signs of being in the early phase of “pillar formation”, meaning that in the future it could end up looking similar to other well-known star-forming regions, such as the Eagle Nebula (Messier 16, containing the famous Pillars of Creation) and the Cone Nebula (part of NGC 2264).

This single spectacular image was actually created from more than 500 individual pictures taken through four different colour filters with the VLT Survey Telescope. The total exposure time was more than 56 hours. It is the most detailed view of this region yet achieved.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *