Podgląd możliwości teleskopu ESO VST

Podgląd możliwości teleskopu ESO VST
Podgląd możliwości teleskopu ESO VSTOriginal Press Release
eso1403aTeleskop przeglądowy VLT Survey Telescope (VST) znajdujący się w Obserwatorium ESO Paranal w Chile wykonał to niezwykle szczegółowe zdjęcie Mgławicy Laguna.

Przeglądy starają się odpowiedzieć na wiele ważnych pytań współczesnej astronomii. W szczególności o naturę ciemnej energii, poszukiwanie jasnych kwazarów we wczesnym Wszechświecie i badanie struktury Drogi Mlecznej, poszukiwanie nietypowych, ukrytych obiektów, szczegółowe badanie sąsiednich Obłoków Magellan

Mgławica Laguna (Messier 8) jest intrygującym obiektem leżącym w odległości 5000 lat świetlnych, widocznym w konstelacji Strzelca. Jest to olbrzymi obłok pyłu o średnicy około 100 lat świetlnych, w którym w pióropuszach gazu i pyłu formują się nowe gwiazdy. Nowe, szerokie na 16 tysięcy pikseli, zdjęcie zostało wykonane za pomocę teleskopu VLT Survey Telescope (VST), jednego z dwóch dedykowanych teleskopów do przeglądów nieba w Obserwatorium ESO Paranal w północnym Chile.

Obiekt został sfotografowany jako część wielkiego przeglądu fotograficznego o nazwie VPHAS+, który pokrywa znacznie większą część Drogi Mlecznej. VPHAS+ to jeden z trzech fotograficznych przeglądów wykonywanych w paśmie światła widzialnego wykonywanych przez VST. Są one uzupełnione przez sześć podczerwonych przeglądów wykonywanych za pomocą teleskopu przeglądowego VISTA.

Przeglądy starają się odpowiedzieć na wiele ważnych pytań współczesnej astronomii. W szczególności o naturę ciemnej energii, poszukiwanie jasnych kwazarów we wczesnym Wszechświecie i badanie struktury Drogi Mlecznej, poszukiwanie nietypowych, ukrytych obiektów, szczegółowe badanie sąsiednich Obłoków Magellana i wiele innych zagadnień. Historia pokazuje, że przeglądy często znajdują rzeczy nieoczekiwane, a te niespodzianki są kluczowe dla rozwoju badań astronomicznych.

Oprócz dziewięciu fotograficznych przeglądów za pomocą VISTA i VST, trwają jeszcze dwa dodatkowe przy użyciu innych teleskopów ESO. Jednym z nich jest Gaia-ESO Survey, który używa Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Paranal do wykonania mapy cech ponad 100 000 gwiazd w Drodze Mlecznej, a drugi (PESSTO) śledzi zmienne obiekty, takie jake supernowe, korzystając z Teleskopu Nowej Technologii (NTT) w Obserwatorium La Silla.

Niektóre z przeglądów rozpoczęły się w 2010 roku, a inne znacznie później, ale dane ze wszystkich są obecnie dostępne publicznie dla astronomów z całego świata poprzez Archiwum ESO. Publiczne przeglądy ESO będą kontynuowane przez wiele lat, a ich wartość ich astronomicznego dziedzictwa będzie rozciągać się na dziesięciolecia.

Mimo, że nadal są w trakcie wykonywania, przeglądy już pozwalają astronomom na dokonywanie wielu odkryć. Niektóre z rezultatów obejmują nowe gromady gwiazd odkryte w ramach przeglądu VVV, najlepszą mapę centralnych części Drogi Mlecznej, bardzo głębokie zdjęcie nieba podczerwonego, a ostatnio odkrycia jednych z najdalszych kwazarów (przegląd VISTA VIKING).

Źródła:

First Weather Map of Brown Dwarf

eso1403aThe VLT Survey Telescope (VST) at ESO’s Paranal Observatory in Chile has captured this richly detailed new image of the Lagoon Nebula. This giant cloud of gas and dust is creating intensely bright young stars, and is home to young stellar clusters. This image is a tiny part of just one of eleven public surveys of the sky now in progress using ESO telescopes. Together these are providing a vast legacy of publicly available data for the global astronomical community.

The Lagoon Nebula is an intriguing object located around 5000 light-years from us in the constellation of Sagittarius (The Archer). Also known as Messier 8, it is a giant cloud 100 light-years across, where new stars are forming within its plumes of gas and dust. This new 16 000-pixel-wide image is from the VLT Survey Telescope (VST), one of two dedicated survey telescopes at ESO’s Paranal Observatory in northern Chile. A zoomable version of the image allows the viewers to explore the many nooks and crannies of this fascinating object.

The VST was not pointed at the Lagoon deliberately, it simply was included as part of a huge imaging survey called VPHAS+ that covered a much larger region of the Milky Way. VPHAS+ is just one of three imaging surveys using visible light with the VST. These are complemented by six infrared surveys with the VISTA survey telescope.

The surveys are addressing many important questions in modern astronomy. These include the nature of dark energy, searching for brilliant quasars in the early Universe, probing the structure of the Milky Way and looking for unusual and hidden objects, studying the neighbouring Magellanic Clouds in great detail, and many other topics. History shows that surveys often find things that are unexpected and these surprises are crucial for the progress of astronomical research.

As well as the nine imaging surveys with VISTA and the VST there are also two additional surveys that are in progress using other ESO telescopes. One, the Gaia-ESO Survey, is using the Very Large Telescope at Paranal to map the properties of more than 100 000 stars in the Milky Way, and another (PESSTO) is following up on transient objects such as supernovae using the New Technology Telescope at La Silla.

Some of these surveys began back in 2010, and some much more recently, but data from all of them are now being made public and are accessible to astronomers around the world through ESO’s archive.

Although they are still in progress, the surveys are already allowing astronomers to make many discoveries. Just a few of these new results include new star clusters found in the VVV survey, the best map yet of the central parts of our Milky Way, a very deep view of the infrared sky and, very recently, some of the most distant quasars discovered so far (from the VISTA VIKING survey).

The ESO Public Surveys will continue for many years, and their astronomical legacy value will stretch many decades into the future.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *