Młode i gorące

Młode i gorące
Młode i gorąceOriginal Press Release
ESO-9Te uroczo błyszczące niebieski gwiazdy tworzą gromadę otwartą NGC 2547 – grupę niedawno powstałych gwiazd w południowym gwiazdozbiorze Żagla (Vela).

Wszechświat to dość wiekowe miejsce – ma w przybliżeniu 13,8 miliarda lat. Nasza Galaktyka – Droga Mleczna – także jest stara – niektóre z jej gwiazd liczą sobie ponad 13 miliardów lat. Mimo to nadal wiele się w niej dzieje: powstają nowe obiekty, a inne ulegają zniszczeniu. Na zaprezentowanym zdjęciu można zobaczyć nowych przybyszów – młode gwiazdy tworzące gromadę otwartą NGC 2547,

Ale na ile młoda jest w rzeczywistości ta gwiezdna młodzież? Mimo, że ich dokładny wiek jest niepewny, astronomowie szacują, że gwiazdy NGC 2547 mają od 20 do 35 milionów lat. Nie wydaje to się wcale mało. Jednak nasze Słońce ma 4,6 miliarda lat i nie osiągnęło jeszcze wieku średniego. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że Słońce jest czterdziestoletnią osobą, to jasne gwiazdy na zdjęciu byłyby trzymiesięcznymi niemowlętami.

Większość gwiazd nie powstaje samotnie, ale w grupach liczących od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy obiektów. O ile NGC 2547 zawiera wiele gorących gwiazd, które świecą na niebiesko, co jest oznaką ich młodości, można także dostrzec jedną lub dwie żółte lub czerwone gwiazdy, które już wyewoluowały do czerwonych olbrzymów. Gromady otwarte takie jak ta zwykle mają względnie krótkie życie, rzędu kilkuset milionów lat, zanim zanikną, w miarę jak składające się na nie gwiazdy rozproszą się w przestrzeni.

Gromady otwarte są kluczowymi obiektami dla astronomów badających w jaki sposób gwiazdy ewoluują w trakcie swojego życia. Należące bowiem do gromady gwiazy powstały z tej samej materii, mniej więcej w tym samym czasie, co ułatwia wyznaczenie innych ich własności.

Otwartwa gromada gwiazd NGC 2547 widoczna jest w południowym gwiazdozbiorze Żagla. Leży w odległości około 1500 lat świetlnych od Ziemi i jest na tyle jasna, że łatwo ją dostrzec przez lornetkę. Została odkryta w 1751 roku przez francuskiego astronoma Nicolasa-Louisa de Lacaille’a podczas astronomicznej wyprawny na Przylądek Dobrej Nadziei w Afryce Południowej. Używał on niewielkiego teleskopu o aperturze mniejszej niż dwa centymetry.

Pomiędzy jasnymi gwiazdami na zdjęciu można dostrzec wiele innych obiektów, szczególnie gdy fotografię powiększymy. Wiele z nich to słabsze lub bardziej odległe gwiazdy Drogi Mlecznej, ale część z nich to odległe galaktyki, położone miliony lat świetlnych dalej niż gwiazdy ze zdjęcia.

Źródła:

Young, Hot and Blue

ESO-9This pretty sprinkling of bright blue stars is the cluster NGC 2547, a group of recently formed stars in the southern constellation of Vela (The Sail). This image was taken using the Wide Field Imager on the MPG/ESO 2.2-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile.

The Universe is an old neighbourhood — roughly 13.8 billion years old. Our galaxy, the Milky Way, is also ancient — some of its stars are more than 13 billion years old. Nevertheless, there is still a lot of action: new objects form and others are destroyed. In this image, you can see some of the newcomers, the young stars forming the cluster NGC 2547.

But, how young are these cosmic youngsters really? Although their exact ages remain uncertain, astronomers estimate that NGC 2547’s stars range from 20 to 35 million years old. That doesn’t sound all that young, after all. However, our Sun is 4600 million years old and has not yet reached middle age. That means that if you imagine that the Sun as a 40 year-old person, the bright stars in the picture are three-month-old babies.

Most stars do not form in isolation, but in rich clusters with sizes ranging from several tens to several thousands of stars. While NGC 2547 contains many hot stars that glow bright blue, a telltale sign of their youth, you can also find one or two yellow or red stars which have already evolved to become red giants. Open star clusters like this usually only have comparatively short lives, of the order of several hundred million years, before they disintegrate as their component stars drift apart.

Clusters are key objects for astronomers studying how stars evolve through their lives. The members of a cluster were all born from the same material at about the same time, making it easier to determine the effects of other stellar properties.

The star cluster NGC 2547 lies in the southern constellation of Vela (The Sail), about 1500 light-years from Earth, and is bright enough to be easily seen using binoculars. It was discovered in 1751 by the French astronomer Nicolas-Louis de Lacaille during an astronomical expedition to the Cape of Good Hope in South Africa, using a tiny telescope of less than two centimetres aperture.

Between the bright stars in this picture you can see plenty of other objects, especially when zooming in. Many are fainter or more distant stars in the Milky Way, but some, appearing as fuzzy extended objects, are galaxies, located millions of light-years beyond the stars in the field of view.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *