Światło w ciemności

Światło w ciemności
Światło w ciemnościOriginal Press Release
ESO-1Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) opublikowało niezwykle piękne zdjęcie ciemnego obłoku, w którym formują się nowe gwiazdy, wraz z gromadą błyszczących gwiazd, które już opuściły pyłowy, gwiezdny żłobek.

Po lewej stronie zdjęcia znajduje się ciemna kolumna przypominająca chmurę dymu. Po prawej świeci mała grupa jasnych gwiazd. Przy pierwszym spojrzeniu obie te struktury nie mogłyby być bardziej różne, ale w rzeczywistości są bardzo blisko ze sobą związane. Obłok zawiera olbrzymie ilości chłodnego kosmicznego pyłu i jest gwiezdnym matecznikiem, w którym rodzą się nowe gwiazdy. Bardzo prawdopodobne, że ponad cztery miliardy lat temu w podobnym obszarze formowania się gwiazd powstało Słońce.

Obłok znany jest jako Lapus 3 i znajduje się 600 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Skorpiona. Fragment pokazany na zdjęciu ma około pięć lat świetlnych średnicy.

Ponieważ gęstsze części tego typu obłoków zapadają się pod wpływem grawitacji, rozgrzewają się i zaczynają świecić. Na początku promieniowanie to jest blokowane przez obłoki pyłu i można je zobaczyć jedynie przez teleskopy obserwujące na dłuższych falach niż światło widzialne, takich jak podczerwień. Ale gdy gwiazdy stają się gorętsze i jaśniejsze, ich intensywne promieniowanie i wiatry gwiazdowe stopniowo czyści obłoki wokół nich, aż gwiazdy wyłonią się w pełnej chwale.

Jasne gwiazd na prawo od centrum zdjęcia stanowią idealny przykład małej  grupy tego typu gorących gwiazd. Część ich jasnego niebieskiego światła została rozproszona przez resztki pyłu wokół nich. Dwie najjaśniejsze gwiazdy mają na tyle duży blask, że można je łatwo dostrzec małym teleskopem lub lornetką. Są to młode gwiazdy, które nie rozpoczęły jeszcze świecenia na skutek reakcji termojądrowych w swoich wnętrzach i ciągle są otoczone przez świecący gaz [1]. Mają prawdopodobnie po mniej niż milion lat.

Mimo, że na pierwszy rzut oka mniej przyciągają wzrok niż jasne niebieskie gwiazdy, to przegląd znalazł wiele innych młodych obiektów w tym obszarze, który jest jedną z najbliższych gwiezdnych wylęgarni względem Słońca.

Obszary powstawania gwiazd mogą być ogromne, takie jak Mgławica Tarantula, gdzie formują się setki masywnych gwiazd. Jednak uważa się, że większość gwiazd w naszej i innych galaktykach powstała w znacznie skromniejszych obszarach, takich jak pokazany na zdjęciu, gdzie widoczne są tylko dwie jasne gwiazdy i nie powstały bardzo masywne obiekty. Z tego powodu obszar Lupus 3 jest zarówno fascynujący dla astronomów, jak i piękną ilustracją wczesnych stadiów życia gwiazd.

Źródła:

Light from the Darkness

An evocative new image from ESO shows a dark cloud where new stars are forming, along with a cluster of brilliant stars that have already emerged from their dusty stellar nursery. The new picture was taken with the MPG/ESO 2.2-metre telescope at the La Silla Observatory in Chile and is the best image ever taken in visible light of this little-known object.

On the left of this new image there is a dark column resembling a cloud of smoke. To the right shines a small group of brilliant stars. At first glance these two features could not be more different, but they are in fact closely linked. The cloud contains huge amounts of cool cosmic dust and is a nursery where new stars are being born. It is likely that the Sun formed in a similar star formation region more than four billion years ago.

This cloud is known as Lupus 3 and it lies about 600 light-years from Earth in the constellation of Scorpius (The Scorpion). The section shown here is about five light-years across.

As the denser parts of such clouds contract under the effects of gravity they heat up and start to shine. At first this radiation is blocked by the dusty clouds and can only be seen by telescopes observing at longer wavelengths than visible light, such as the infrared. But as the stars get hotter and brighter their intense radiation and stellar winds gradually clear the clouds around them until they emerge in all their glory.

The bright stars right of the centre of this new picture form a perfect example of a small group of such hot young stars. Some of their brilliant blue light is being scattered off the remaining dust around them. The two brightest stars are bright enough to be seen easily with a small telescope or binoculars. They are young stars that have not yet started to shine by nuclear fusion in their cores and are still surrounded by glowing gas [1]. They are probably less than one million years old.

Although they are less obvious at first glance than the bright blue stars, surveys have found many other very young stellar objects in this region, which is one of the closest such stellar nurseries to the Sun.

Star formation regions can be huge, such as the Tarantula Nebula (eso0650) where hundreds of massive stars are being formed. However, most of the stars in our and other galaxies are thought to have formed in much more modest regions like the one shown here, where only two bright stars are visible and no very heavy stars are formed. For this reason, the Lupus 3 region is both fascinating for astronomers and a beautiful illustration of the early stages of the life of stars.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *