Nowe wyniki sondy NASA IBEX

Nowe wyniki sondy NASA IBEX
Nowe wyniki sondy NASA IBEXOriginal Press Release
Sonda NASA IBEX (Interstellar Boundary Explorer) uchwyciła jak dotąd najlepszy i najbardziej kompletny obraz tego, co leży poza granicami Układu Słonecznego.

Nasz system słoneczny jest inny niż przestrzeń tuż to, co sugeruje dwie możliwości. Albo układu słonecznego rozwinął się w oddzielnej, część bardziej bogatą w tlen galaktyki niż gdzie obecnie mieszkają, lub wiele krytycznych, życiodajnego tlenu znajduje się w pułapce ziarna pyłu międzygwiazdowego lub lody, nie może swobodnie poruszać się przestrzeń

David McComas
Southwest Research Institute

„IBEX to jedna z misji programu Explorer – małych misji skonstruowanych przy bardzo ograniczonym budżecie”, mówi Barbara Giles, dyrektor Wydziału Heliofizyka w NASA w Waszyngtonie. -” Jego naukowe osiągnięcia mimo to są naprawdę niezwykłe i są świadectwem, co można osiągnąć, gdy dajemy naukowcom możliwości innowacyjnych działań.”

W serii artykułów naukowych, które zostaną opublikowane na łamach Astrophysics Journal 31 stycznia naukowcy donoszą między innymi, że w wietrze międzygwiezdnym na każde 74 atomy tlenu przypada 20 atomów neonu. W Układzie Słonecznym, proporcje są inne – na 20 atomów neonu przypada 111 atomów tlenu. Oznacza to, że w dowolnej części Układu Słonecznego jest więcej tlenu niż w bliskiej przestrzeni międzygwiezdnej.

W nowo uzyskanych wynikach kryją się wskazówki dotyczące historii materii we Wszechświecie. Podczas Wielkiego Wybuchu powstały wodór i hel, ale jedynie wybuchy supernowych kończące życie gwiazd wprowadzają do przestrzeni galaktyki cięższe pierwiastki takie jak tlen i neon. Poznanie ilości pierwiastków w przestrzeni może pomóc naukowcom określić, jak ewoluowała i zmieniała się w czasie Galaktyka.

Naukowcy chcą zrozumieć jak różni się skład granicznego regionu, oddzielającego najbliższe otoczenie Galaktyki, zwanego lokalnym ośrodkiem międzygwiazdowym od heliosfery. Podobna do bańki heliosfera działa jak tarcza ochronna broniąca wnętrze Układu Słonecznego przed najbardziej niebezpiecznymi galaktycznymi promieniami kosmicznymi.

IBEX zmierzył wiatr międzygwiezdny poruszający się wolniej i z innego kierunku niż wcześniej badany przez sondę Ulysses. Poprawione pomiary  wykazują 20 procentową różnicę w ciśnieniu wywieranym przez wiatr międzygwiezdny na heliosferę.

„Pomiar ciśnienia wywieranego na heliosferę przez materię Galaktyki i znajdujące się poza heliosferą pola magnetyczne pomogą określić wielkość i kształt Systemu Słonecznego, w trakcie jego wędrówki przez Galaktykę „- mówi Eric Christian, naukowiec misji IBEX, z Goddard Space Flight Center w Greenbelt w stanie Maryland.

Sonda IBEX rozpoczęła swe badania w październiku 2008 roku. jej celem jest zbadanie charakteru interakcji między wiatrem słonecznym i ośrodkiem międzygwiazdowym na skraju Układu Słonecznego.

Źródła:

NASA Spacecraft Reveals New Observations of Interstellar Matter

NASA's Interstellar Boundary Explorer (IBEX) has captured the best and most complete glimpse yet of what lies beyond the solar system. The new measurements give clues about how and where our solar system formed, the forces that physically shape our solar system, and the history of other stars in the Milky Way.

The Earth-orbiting spacecraft observed four separate types of atoms including hydrogen, oxygen, neon and helium. These interstellar atoms are the byproducts of older stars, which spread across the galaxy and fill the vast space between stars. IBEX determined the distribution of these elements outside the solar system, which are flowing charged and neutral particles that blow through the galaxy, or the so-called interstellar wind.

„IBEX is a small Explorer mission and was built with a modest investment,” said Barbara Giles, director of the Heliophysics Division at NASA Headquarters in Washington. „The science achievements though have been truly remarkable and are a testament to what can be accomplished when we give our nation's scientists the freedom to innovate.”

In a series of science papers appearing in the Astrophysics Journal on Jan. 31, scientists report finding 74 oxygen atoms for every 20 neon atoms in the interstellar wind. In our own solar system, there are 111 oxygen atoms for every 20 neon atoms. This translates to more oxygen in any part of the solar system than in nearby interstellar space.

„Our solar system is different than the space right outside it, suggesting two possibilities,” says David McComas, IBEX principal investigator, at the Southwest Research Institute in San Antonio. „Either the solar system evolved in a separate, more oxygen-rich part of the galaxy than where we currently reside, or a great deal of critical, life-giving oxygen lies trapped in interstellar dust grains or ices, unable to move freely throughout space.”

The new results hold clues about the history of material in the universe. While the big bang initially created hydrogen and helium, only the supernovae explosions at the end of a star's life can spread the heavier elements of oxygen and neon through the galaxy. Knowing the amounts of elements in space may help scientists map how our galaxy evolved and changed over time.

Scientists want to understand the composition of the boundary region that separates the nearest reaches of our galaxy, called the local interstellar medium, from our heliosphere. The heliosphere acts as a protective bubble that shields our solar system from most of the dangerous galactic cosmic radiation that otherwise would enter the solar system from interstellar space.

IBEX measured the interstellar wind traveling at a slower speed than previously measured by the Ulysses spacecraft, and from a different direction. The improved measurements from IBEX show a 20 percent difference in how much pressure the interstellar wind exerts on our heliosphere.

„Measuring the pressure on our heliosphere from the material in the galaxy and from the magnetic fields out there will help determine the size and shape of our solar system as it travels through the galaxy,” says Eric Christian, IBEX mission scientist, at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md.

The IBEX spacecraft was launched in October 2008. Its science objective is to discover the nature of the interactions between the solar wind and the interstellar medium at the edge of our solar system.

The Southwest Research Institute developed and leads the IBEX mission with a team of national and international partners. The spacecraft is one of NASA's series of low-cost, rapidly developed missions in the Small Explorers Program. Goddard manages the program for the agency's Science Mission Directorate at NASA Headquarters in Washington.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *