Niezwykły rodzaj planety odkryty przez teleskop Hubble

Niezwykły rodzaj planety odkryty przez teleskop Hubble
Niezwykły rodzaj planety odkryty przez teleskop HubbleOriginal Press Release
Na Układ Słoneczny składają się trzy rodzaje planet: skaliste, ziemskie światy (Merkury, Wenus, Ziemia i Mars), gazowe olbrzymy (Jowisz i Saturn), oraza lodowe olbrzymy (Uran i Neptun).

GJ1214b nie przypomina żadnej znanej nam planety. Woda stanowi ogromną część masy tej egzoplanety

Zachory Berta
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

GJ1214b została odkryta w 2009 roku w ramach projektu MEarth kierowanego przez Dacida Charbonneau z CfA. Ta super-Ziemia ma średnicę około 2,7 razy większą od Ziemi i blisko siedem razy większą masę. Krąży wokół czerwonego karzeł po orbicie o średnicy 2 milionów kilometrów, okrążając gwiazdę w czasie 38 godzin. Temperaturę jej powierzchni oszacowano na temperatury 230°C.

W 2010 roku, Jacob Bean z CfA wraz ze współpracownikami dokonał pomiarów atmosfery GJ1214b. Ich wyniki z dużym prawdopodobieństwem wskazywały, że atmosfera planety składa się głównie z wody. Jednak ich obserwacje mogły być również wyjaśnione obecnością ogólnoplanetarnej mgły w atmosferze GJ1214b.

Berta i jego współautorzy wykorzystali kamerę WFC3 teleskopu Hubble do zbadania GJ1214b w trakcie tranzytu (przejścia przed tarczą macierzystej gwiazdy). W tym czasie światło gwiazdy przenika przez atmosferę planety, dostarczając wskazówek na temat jej składu.

„Używamy HST do podczerwonych pomiarów barwy zachodu słońca na tym świecie”- wyjaśnia Berta.

Mgły są bardziej przejrzyste dla promieniowania podczerwonego niż światła widzialne, więc obserwacje Hubble pozwalają odróżnić pełną pary atmosferę od jedynie mglistej. Naukowcy odkryli, że widmo GJ1214b jest pozbawione charakterystycznych cech w szerokim zakresie fal. Najbardziej zgodny z danymi obserwacyjnymi Hubble model to gęsta atmosfera pary wodnej.

„Pomiary Hubble przechylają szalę na korzyść parowej atmosfery”- mówi Berta.

Ponieważ masa i wielkość egzoplanet są znane, astronomowie mogą obliczyć jej gęstość wynoszącą około 2 gramów na centymetr sześcienny. Woda ma gęstość 1 g/cm³, podczas gdy średnia gęstość Ziemi wynosi 5,5 g/cm³. To sugeruje, że GJ1214b ma znacznie więcej wody niż Ziemia, a co za tym idzie znacznie mniej skał. To zapewne oznacza, że wewnętrzna struktura GJ1214b jest zupełnie inna niż na Ziemi.

„Wysokie temperatury i wysokie ciśnienie tworzą tam zapewne bardzo egzotyczne materiały, takie jak 'gorący lód' czy 'nadciekła woda' – substancje, które są nam całkowicie obce „- mówi Berta.

Teoretycy sądzą, że GJ1214b powstała w większej odległości od gwiazdy, w rejonie gdzie lód wodny był obfity. Dopiero później emigrowała do wnętrza układu. W tym czasie znalazła się na pewien czas w ekosferze gwiazdy, choć nie wiadomo na jak długo.

GJ1214b znajduje się w obrębie konstelacji Wężownika, w odległości zaledwie 40 lat świetlnych od Ziemi. Dlatego zapewne będzie jednym z głównych kandydatów do badań przez nowej generacji kosmiczny teleskop NASA James Webb Space Telescope.

Źródła:

Hubble Reveals a New Type of Planet

Our solar system contains three types of planets: rocky, terrestrial worlds (Mercury, Venus, Earth, and Mars), gas giants (Jupiter and Saturn), and ice giants (Uranus and Neptune). Planets orbiting distant stars come in an even wider variety, including lava worlds and „hot Jupiters.”

Observations by NASA's Hubble Space Telescope have added a new type of planet to the mix. By analyzing the previously discovered world GJ1214b, astronomer Zachory Berta (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) and colleagues proved that it is a waterworld enshrouded by a thick, steamy atmosphere.

„GJ1214b is like no planet we know of,” said Berta. „A huge fraction of its mass is made up of water.”

GJ1214b was discovered in 2009 by the ground-based MEarth (pronounced „mirth”) Project, which is led by CfA's David Charbonneau. This super-Earth is about 2.7 times Earth's diameter and weighs almost 7 times as much. It orbits a red-dwarf star every 38 hours at a distance of 1.3 million miles, giving it an estimated temperature of 450 ° Fahrenheit.

In 2010, CfA scientist Jacob Bean and colleagues reported that they had measured the atmosphere of GJ1214b, finding it likely that the atmosphere was composed mainly of water. However, their observations could also be explained by the presence of a world-wide haze in GJ1214b's atmosphere.

Berta and his co-authors used Hubble's WFC3 instrument to study GJ1214b when it crossed in front of its host star. During such a transit, the star's light is filtered through the planet's atmosphere, giving clues to the mix of gases.

„We're using Hubble to measure the infrared color of sunset on this world,” explained Berta.

Hazes are more transparent to infrared light than to visible light, so the Hubble observations help tell the difference between a steamy and a hazy atmosphere.

They found the spectrum of GJ1214b to be featureless over a wide range of wavelengths, or colors. The atmospheric model most consistent with the Hubble data is a dense atmosphere of water vapor.

„The Hubble measurements really tip the balance in favor of a steamy atmosphere,” said Berta.

Since the planet's mass and size are known, astronomers can calculate the density, which works out to about 2 grams per cubic centimeter. Water has a density of 1 g/cm3, while Earth's average density is 5.5 g/cm3. This suggests that GJ1214b has much more water than Earth, and much less rock.

As a result, the internal structure of GJ1214b would be very different than our world.

„The high temperatures and high pressures would form exotic materials like 'hot ice' or 'superfluid water' – substances that are completely alien to our everyday experience,” said Berta.

Theorists expect that GJ1214b formed farther out from its star, where water ice was plentiful, and migrated inward early in the system's history. In the process, it would have passed through the star's habitable zone. How long it lingered there is unknown.

GJ1214b is located in the direction of the constellation Ophiuchus, and just 40 light-years from Earth. Therefore, it's a prime candidate for study by the next-generation James Webb Space Telescope.

A paper reporting these results has been accepted for publication in The Astrophysical Journal and is available online.

This release is being issued jointly with NASA.

Headquartered in Cambridge, Mass., the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) is a joint collaboration between the Smithsonian Astrophysical Observatory and the Harvard College Observatory. CfA scientists, organized into six research divisions, study the origin, evolution and ultimate fate of the universe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *