Teleskop Kepler przedstawia pierwszą planetę w ekosferze podobnej do Słońca gwiazdy

Teleskop Kepler przedstawia pierwszą planetę w ekosferze podobnej do Słońca gwiazdy
Teleskop Kepler przedstawia pierwszą planetę w ekosferze podobnej do Słońca gwiazdyOriginal Press Release
Teleskop kosmiczny NASA Kepler zaprojektowany do poszukiwania planet typu ziemskiego w ekostrefach (regionach, w których na planetach może istnieć życie) innych gwiazd właśnie wypełnił swoją misję znajdując taką planetę, do jakiej szukania został stworzony.

Pierwszy sygnał jej tranzytu zarejestrowaliśmy trzy dni po tym, jak sonda ogłosiła gotowość operacyjną. Świadkami trzeciego tranzytu byliśmy w trakcie wakacji 2010 roku

William Borucki
NASA Ames R.C.

Niedawno potwierdzona egzoplaneta – Kepler-22b – jest najmniejszą z jak dotąd odnalezionych planet krążących po orbicie we wnętrzu ekosfery gwiazdy podobnej do naszego Słońca. Planeta ma promień 2,4 razy większy od promienia Ziemi. Naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy Kepler-22b to ciało skaliste, gazowe czy też przede wszystkim płynne, ale jego odkrycie zbliża nas o kolejny krok do znalezienia planet podobnych do Ziemi.

Dotychczasowe badania wskazywały na możliwość istnienie planet wielkości Ziemi w strefach zamieszkania, ale jednoznaczne  potwierdzenie pozostawało poza możliwościami instrumentów. Niedawno potwierdzono istnienie dwóch innych małych planet krążących wokół gwiazd mniejszych i chłodniejszych od Słońca – jednak obie znajdują się bardzo krawędzi strefy zdatnej do zamieszkania, z orbitami zbliżonymi do Wenus i Marsa.

„To kamień milowy na drodze do znalezienia bliźniaka Ziemi „- mówi Douglas Hudgins, naukowiec programu Kepler w NASA w Waszyngtonie -” Wyniki uzyskane przez misję Kepler pokazują znaczenie misji naukowej NASA, mającej na celu znalezieni odpowiedzi na niektóre z najważniejszych pytań o nasze miejsce we Wszechświecie.”

Kepler odkrywa egzoplanety i kandydatów na egzoplanety dokonując pomiaru zmian jasności ponad 150 tysięcy gwiazd zachodzących gdy planeta przechodzi przed ich tarczą (następuje tranzyt planety). Zanim jednak teleskop zweryfikuje kandydata muszą nastąpić trzy tranzyty.

„Szczęście uśmiechnęło się na nas „- mówi William Borucki kierujący zespołem, który odkrył Kepler-22b (NASA Ames Research Center w Moffett Field w Kalifornii). -” Pierwszy sygnał jej tranzytu zarejestrowaliśmy trzy dni po tym, jak sonda ogłosiła gotowość operacyjną. Świadkami trzeciego tranzytu byliśmy w trakcie wakacji 2010 roku.”

Zespół naukowy misji Kepler wykorzystuje teleskopy na powierzchni Ziemi oraz teleskop kosmiczny NASA Spitzer Space Telescope do przeglądu kandydatów znajdowanych przez obserwatorium. Pole gwiazd badanych przez Keplera leży na granicy konstelacji Łabędzia i Lutni i może być przez teleskopy na Ziemi obserwowane w okresie od wiosny do wczesnej jesieni. Dane z tych dodatkowych obserwacji pomagają w ustaleniu, którzy kandydaci mogą zostać zatwierdzeni jako egzoplanety.

Kepler-22b leży w odległości 600 lat świetlnych od nas. Choć planeta jest większa od Ziemi, jego 290 dniowa orbita wokół gwiazdy podobnej do Słońca przypomina naszą. Gwiazdy należy do tej samego typu gwiazd, ci nasze Słońce, choć jest nieco mniejsza i chłodniejsza.

Spośród 54 kandydatów zgłoszonych w lutym 2011 roku znalezionych w ekosferach, Kepler-22b jest pierwszą która została zweryfikowana.

Zespół Keplera spotyka się w Ames w dniach od 5 do 9 grudnia na konferencji naukowej, na której przedstawi 1094 nowych  kandydatów na planety. Od poprzedniego wydania katalog – w lutym – liczba kandydatów wskazanych przez Keplera wzrośnie o 89 procent i obecnie będzie wynosić 2326. Spośród nich około 207 planet wielkości ma wielkość zbliżoną do Ziemi, 680 to tak zwane super-Ziemie (planety kilka do kilkunastu razy większe od Ziemi), 1181 jest wielkości Neptuna, 203 jest wielkości Jowisza a 55 są większe od Jowisza.

Wyniki badań, oparte o obserwacje prowadzone między majem 2009 a wrześniem 2010 roku, wskazują gwałtowny wzrost liczby odkrywanych kandydatów o mniejszych rozmiarach.

Na początku misji Kepler zaobserwował wiele dużych planet na małych orbity, co znalazło odzwierciedlenie w danych opublikowanych w lutym. Mając więcej czasu, aby przeanalizować założone trzy tranzyty planet o dłuższych okresach orbitalnych, nowy katalog pokazuje, że planety trzy do czterech razy większe od Ziemi mogą okazać się powszechne w Galaktyce. Liczba kandydatów o wielkości Ziemi i super-Ziemi wzrosła od lutego o ponad 200 (140%).

W katalogu tym znajduje się 48 kandydatów na planety leżące w ekosferach swych gwiazd. Chociaż ich liczba zmniejszyła się w stosunku 54 zgłoszonych w lutym, wynika to stąd, że w nowym katalogu zespół Kepler zastosował ostrzejsze kryteria wskazania, co stanowi ekosferę, uwzględniając efekt podgrzewania atmosfery, która przesuwa ekosferę dalej od gwiazdy.

„Ogromny wzrost liczby kandydatów wielkości Ziemi mówi nam, że coraz dokładnie wcelowujemy się w planety, do których odkrywania został zaprojektowany Kepler: tych, które są nie tylko odpowiedniej wielkości, ale także potencjalnie możliwych do zamieszkania „- mówi Natalie Batalha, zastępca kierownika zespołu naukowego misji Kepler (San Jose State University w Kalifornii). -” Im więcej gromadzimy danych, tym chętniej nasze oczy wyszukują mniejsze planety na orbitach o dłuższych okresach.”

Źródła:

NASA's Kepler Confirms Its First Planet in Habitable Zone of Sun-Like Star

NASA's Kepler mission has confirmed its first planet in the „habitable zone,” the region where liquid water could exist on a planet’s surface. Kepler also has discovered more than 1,000 new planet candidates, nearly doubling its previously known count. Ten of these candidates are near-Earth-size and orbit in the habitable zone of their host star. Candidates require follow-up observations to verify they are actual planets.

The newly confirmed planet, Kepler-22b, is the smallest yet found to orbit in the middle of the habitable zone of a star similar to our sun. The planet is about 2.4 times the radius of Earth. Scientists don't yet know if Kepler-22b has a predominantly rocky, gaseous or liquid composition, but its discovery is a step closer to finding Earth-like planets.

Previous research hinted at the existence of near-Earth-size planets in habitable zones, but clear confirmation proved elusive. Two other small planets orbiting stars smaller and cooler than our sun recently were confirmed on the very edges of the habitable zone, with orbits more closely resembling those of Venus and Mars.

„This is a major milestone on the road to finding Earth's twin,” said Douglas Hudgins, Kepler program scientist at NASA Headquarters in Washington. „Kepler's results continue to demonstrate the importance of NASA's science missions, which aim to answer some of the biggest questions about our place in the universe.”

Kepler discovers planets and planet candidates by measuring dips in the brightness of more than 150,000 stars to search for planets that cross in front, or „transit,” the stars. Kepler requires at least three transits to verify a signal as a planet.

„Fortune smiled upon us with the detection of this planet,” said William Borucki, Kepler principal investigator at NASA Ames Research Center at Moffett Field, Calif., who led the team that discovered Kepler-22b. „The first transit was captured just three days after we declared the spacecraft operationally ready. We witnessed the defining third transit over the 2010 holiday season.”

The Kepler science team uses ground-based telescopes and the Spitzer Space Telescope to review observations on planet candidates the spacecraft finds. The star field that Kepler observes in the constellations Cygnus and Lyra can only be seen from ground-based observatories in spring through early fall. The data from these other observations help determine which candidates can be validated as planets.

Kepler-22b is located 600 light-years away. While the planet is larger than Earth, its orbit of 290 days around a sun-like star resembles that of our world. The planet's host star belongs to the same class as our sun, called G-type, although it is slightly smaller and cooler.

Of the 54 habitable zone planet candidates reported in February 2011, Kepler-22b is the first to be confirmed. This milestone will be published in The Astrophysical Journal.

The Kepler team is hosting its inaugural science conference at Ames Dec. 5-9, announcing 1,094 new planet candidate discoveries. Since the last catalog was released in February, the number of planet candidates identified by Kepler has increased by 89 percent and now totals 2,326. Of these, 207 are approximately Earth-size, 680 are super Earth-size, 1,181 are Neptune-size, 203 are Jupiter-size and 55 are larger than Jupiter.

The findings, based on observations conducted May 2009 to September 2010, show a dramatic increase in the numbers of smaller-size planet candidates.

Kepler observed many large planets in small orbits early in its mission, which were reflected in the February data release. Having had more time to observe three transits of planets with longer orbital periods, the new data suggest that planets one to four times the size of Earth may be abundant in the galaxy.

The number of Earth-size and super Earth-size candidates has increased by more than 200 and 140 percent since February, respectively.

There are 48 planet candidates in their star's habitable zone. While this is a decrease from the 54 reported in February, the Kepler team has applied a stricter definition of what constitutes a habitable zone in the new catalog, to account for the warming effect of atmospheres, which would move the zone away from the star, out to longer orbital periods.

„The tremendous growth in the number of Earth-size candidates tells us that we're honing in on the planets Kepler was designed to detect: those that are not only Earth-size, but also are potentially habitable,” said Natalie Batalha, Kepler deputy science team lead at San Jose State University in California. „The more data we collect, the keener our eye for finding the smallest planets out at longer orbital periods.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *