Tarantula w sercu mgławicy

Tarantula w sercu mgławicy
Tarantula w sercu mgławicyOriginal Press Release
Obszar produkcji gwiazd 30 Doradus jest jednym z największych jakie znajdują się w pobliżu Drogi Mlecznej.

Mający miliony stopni gaz wykryty w paśmie promieniowania rentgenowskiego (ukazanego w kolorze niebieskim na zdjęciu) przez teleskop kosmiczny Chandra X-ray Observatory pochodzi z fal uderzeniowych – podobne do grzmotów naddźwiękowych – tworzonych przez wiatry gwiazdowe i wybuchy supernowych. Ten gorący gaz rzeźbi gigantyczne bańki w otaczających go obłokach chłodniejszym gazi i pyłu widocznych na zdjęciach wykonanych  w podczerwieni przez teleskop kosmiczny NASA Spitzer Space Telescope (ukazanych w kolorze pomarańczowym).

30 Doradus znany jest również jako region H-II (H-dwa), powstający, gdy promieniowanie gorących, młodych gwiazd zrywa elektrony z atomów neutralnego wodoru (H-I), tworząc chmury zjonizowanego wodoru (H-II). Jest to najbardziej masywny i największy region H-II w Grupie Lokalnej, do której należą Droga Mleczna, galaktyka Andromeda i około 30 mniejszych galaktyk, w tym oba Obłoki Magellana. Ze względu na bliskość i wielkość, 30 Doradus stanowi doskonały cel dla badania wpływu masywnych gwiazd na ewolucję regionów H-II.

Mgławica Tarantula rozszerza się a naukowcy przedstawili niedawno dwi hipotezy, które próbują wskazać, co napędza ten wzrost. Z ostatnich badań wynika, że rozwój i wielkoskalowa struktura 30 Doradus jest określana przez pęcherze gorącego, jasnego rentgenowsko gazu ograniczone przez otaczający gaz, natomiast ciśnienie promieniowania generowane przez masywne gwiazdy nie odgrywa obecnie istotnej roli w kształtowaniu ogólnej struktury. Badania opublikowane wcześniej, w 2011 roku, proponowały odwrotny mechanizm ewolucji 30 Doradus, w którym ciśnienie promieniowania było ważniejsze niż ciśnienie gorącego gazu, w szczególności w centralnych regionach w pobliżu masywnych gwiazd. Bardziej szczegółowe analizy i dokładniejsze obserwacje prowadzone przez teleskop Chandra być może pomogą wskazać, która z tych hipotez jest poprawna.

Źródła:

Tarantula Nebula (30 Doradus): 30 Doradus and The Growing Tarantula Within

The star-forming region, 30 Doradus, is one of the largest located close to the Milky Way and is found in the neighboring galaxy Large Magellanic Cloud. About 2,400 massive stars in the center of 30 Doradus, also known as the Tarantula Nebula, are producing intense radiation and powerful winds as they blow off material.

Multimillion-degree gas detected in X-rays (blue) by the Chandra X-ray Observatory comes from shock fronts — similar to sonic booms –formed by these stellar winds and by supernova explosions. This hot gas carves out gigantic bubbles in the surrounding cooler gas and dust shown here in infrared emission from the Spitzer Space Telescope (orange).

30 Doradus is also known as an HII (pronounced „H-two”) region, created when the radiation from hot, young stars strips away the electrons from neutral hydrogen atoms (HI) to form clouds of ionized hydrogen (HII). It is the most massive and largest HII region in the Local Group of galaxies, which contains the Milky Way, Andromeda and about 30 other smaller galaxies including the two Magellanic Clouds. Because of its proximity and size, 30 Doradus is an excellent target for studying the effects of massive stars on the evolution of an HII region.

The Tarantula Nebula is expanding, and researchers have recently published two studies that attempt to determine what drives this growth. The most recent study concluded that the evolution and the large-scale structure of 30 Doradus is determined by the bubbles of hot, X-ray bright gas confined by surrounding gas, and that pressure from radiation generated by massive stars does not currently play an important role in shaping the overall structure. A study published earlier in 2011 came to the opposite conclusion and argued that radiation pressure is more important than pressure from hot gas in driving the evolution of 30 Doradus, especially in the central regions near the massive stars. More detailed analysis and deeper Chandra observations of 30 Doradus may help decide between these different ideas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *