Ogromne jeziora Europy (tej krążącej wokół Jowisza)

Ogromne jeziora Europy (tej krążącej wokół Jowisza)
Ogromne jeziora Europy (tej krążącej wokół Jowisza)Original Press Release
Dane misji planetarnej NASA Galileo dostarczyły naukowcom dowodów na istnienie pod lodową powierzchnią księżyca Jowisza, Europy, czegoś, co wydaje się być zbiornikiem ciekłej wody, o objętości porównywalnej do Wielkich Jezior w Ameryce Północnej.

Mamy dowody, że choć powłoka lodu jest gruba, to pomimo to może się energicznie mieszać. Mamy też nowe dowody dla istnienia olbrzymich płytkich jezior. To może uczynić Europę i jej oceany bardziej zdatnymi do życia.

Britney Schmidt, Universtiry of Texas in Austin

„Dane otwierają wiele ciekawych możliwości „- mówi Mary Voytek, kierująca programem astrobiologii w NASA. -„Jednak naukowcy na całym świecie będą chcieli dokładnie przyjrzeć się naszym analizom i sprawdzić dane, zanim będziemy mogli w pełni docenić znaczenie tych wyników.”

Wyniesiona w 1989 roku na orbitę przez wahadłowiec Atlantis sonda NASA Galileo, której celem był Jowisz, dokonała licznych odkryć i dostarczyła naukowcom danych na dziesiątki lat dalszej analizy. Galileo badał największą planetę Układu Słonecznego, jak również niektóre z jego licznych księżyców. Jednym z najważniejszych odkryć było dostarczenie danych wskazujących na istnienie globalnego oceanu słonej wody pod powierzchnią Europy. Ocean ten jest wystarczająco głęboki, aby pokryć całą powierzchnię Europy i zawiera więcej wody w stanie ciekłym, niż wszystkie oceany Ziemi razem wzięte. Jednakże, ze względu na odległość od Słońca, powierzchnia tego oceanu jest całkowicie zamarznięta, a większość naukowców sądzi, że owa lodowa skorupa ma dziesiątki kilometrów grubości.

„W środowisku naukowym panuje opinia, że jeśli powłoka lodu jest tak gruba, to jest to dla biologii księżyca. Może to bowiem oznaczać brak komunikacji pomiędzy powierzchnią, a leżącym w głębi oceanem „- mówi Britney Schmidt, główna autorka artykułu pracującą w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Texas w Austin. -” Teraz mamy dowody, że choć powłoka lodu jest gruba, to pomimo to może się energicznie mieszać. Mamy też nowe dowody dla istnienia olbrzymich płytkich jezior. To może uczynić Europę i jej oceany bardziej zdatnymi do życia.”

Schmidt i jej zespół skoncentrował się na zdjęcia Galileo dwóch mniej więcej okrągłych obszarów Europy, o szczególnej, nierównej powierzchni określanych mianem terenów chaotycznych. W oparciu o podobne procesy znane z Ziemi – w rejonach szelfów lodowych oraz pod lodowcami przykrywającymi wulkany – naukowcy stworzyli czterostopniowy model wyjaśniający powstanie takiego terenu. Model usuwa kilka sprzecznych obserwacji: z niektórych wynikało bowiem, że powłoka lodu jest gruba. Inne zaś zdawały się sugerować, że jest bardzo cienka.

Najnowsze analiza wskazuje, że chaotyczne tereny na powierzchni Europy mogą być tworzona przez mechanizmy, które wiążą się ze znaczną wymianą lodowej powłoki a jeziorami leżącymi poniżej. Zapewnia to mechanizm lub model przenoszenia składników odżywczych oraz energii z powierzchni do ogromnego globalnego oceanu istniejącego pod grubą lodową skorupą. A to zwiększa szanse, że na Europie może istnieć życie.

W oparciu o obserwacje Europy wykonane przez Galileo oraz obserwacje Ziemi autorzy badania mają powody, by sądzić, że ich model jest poprawny. Jednak ze względu na to, że jeziora leżą kilka kilometrów pod powierzchnią księżyca, jedyną metodą weryfikacji ich obecności jest przyszła misja kosmiczna zaprojektowana do badania powłoki lodowej Europy. Misja taka została oceniona jako druga misja najwyższego priorytetu przez zespół NSF Planetary Science Decadal Survey a możliwość jej przeprowadzenia jest analizowana przez NASA.

„Nowe hipotezy opisujące procesy na Europie nie byłyby możliwa bez podstawy w postaci 20 lat obserwacji szelfów lodowych i pokrywy lodowej Ziemi „- mówi Don Blankenship, współautor publikacji kierujący w Instytucie Geofizyki badaniami pokrywy lodowej Ziemi z lotu ptaka.

Sonda NASA Galileo była pierwszą zaprojektowaną do bezpośredniego pomiaru atmosfery Jowisza oraz prowadzenia wieloletnich obserwacji układu planety. Galileo jako pierwsza sonda zbliżyła się w trakcie lotu do Jowisza do asteroidy i odkryła księżyc planetoidy. NASA przedłużała misję trzykrotnie, aby jak najpełniej wykorzystać możliwości sondy. Gdy we wrześniu 2003 roku ostatecznie podjęto decyzję o zakończeniu badań, sondę umieszczono na kursie kolizyjnym z Jowiszem, tak aby wyeliminować jakąkolwiek szansę zderzenia z Europą.

JPL jest zarządzany dla NASA przez California Institute of Technology w Pasadenie.

Źródła:

NASA Probe Data Show Liquid Water Evidence on Europa

Data from a NASA planetary mission have provided scientists evidence of what appears to be a body of liquid water, equal in volume to the North American Great Lakes, beneath the icy surface of Jupiter's moon, Europa.

The data suggest there is significant exchange between Europa's icy shell and the ocean beneath. This information could bolster arguments that Europa's global subsurface ocean represents a potential habitat for life elsewhere in our solar system. The findings are published in the scientific journal Nature.

„The data open up some compelling possibilities,” said Mary Voytek, director of NASA's Astrobiology Program at agency headquarters in Washington. „However, scientists worldwide will want to take a close look at this analysis and review the data before we can fully appreciate the implication of these results.”

NASA's Galileo spacecraft, launched by the space shuttle Atlantis in 1989 to Jupiter, produced numerous discoveries and provided scientists decades of data to analyze. Galileo studied Jupiter, which is the most massive planet in our solar system, and some of its many moons.

One of the most significant discoveries was the inference of a global saltwater ocean below the surface of Europa. This ocean is deep enough to cover the whole surface of Europa and contains more liquid water than all of Earth's oceans combined. However, being far from the sun, the ocean surface is completely frozen. Most scientists think this ice crust is tens of miles thick.

„One opinion in the scientific community has been if the ice shell is thick, that's bad for biology. That might mean the surface isn't communicating with the underlying ocean,” said Britney Schmidt, lead author of the paper and postdoctoral fellow at the Institute for Geophysics, University of Texas at Austin. „Now, we see evidence that it's a thick ice shell that can mix vigorously and new evidence for giant shallow lakes. That could make Europa and its ocean more habitable.”

Schmidt and her team focused on Galileo images of two roughly circular, bumpy features on Europa's surface called chaos terrains. Based on similar processes seen on Earth — on ice shelves and under glaciers overlying volcanoes — they developed a four-step model to explain how the features form. The model resolves several conflicting observations. Some seemed to suggest the ice shell is thick. Others suggest it is thin.

This recent analysis shows the chaos features on Europa's surface may be formed by mechanisms that involve significant exchange between the icy shell and the underlying lake. This provides a mechanism or model for transferring nutrients and energy between the surface and the vast global ocean already inferred to exist below the thick ice shell. This is thought to increase the potential for life there.

The study authors have good reason to believe their model is correct, based on observations of Europa from Galileo and of Earth. Still, because the inferred lakes are several miles below the surface, the only true confirmation of their presence would come from a future spacecraft mission designed to probe the ice shell. Such a mission was rated as the second highest priority flagship mission by the National Research Council's recent Planetary Science Decadal Survey and is being studied by NASA.

„This new understanding of processes on Europa would not have been possible without the foundation of the last 20 years of observations over Earth's ice sheets and floating ice shelves,” said Don Blankenship, a co-author and senior research scientist at the Institute for Geophysics, where he leads airborne radar studies of the planet's ice sheets.

Galileo was the first spacecraft to directly measure Jupiter's atmosphere with a probe and conduct long-term observations of the Jovian system. The probe was the first to fly by an asteroid and discover the moon of an asteroid. NASA extended the mission three times to take advantage of Galileo's unique science capabilities, and the spacecraft was put on a collision course into Jupiter's atmosphere in September 2003 to eliminate any chance of impacting Europa.

The Galileo mission was managed by NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., for the agency's Science Mission Directorate.

JPL is managed for NASA by the California Institute of Technology in Pasadena.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *