Sonda Mars Express fotografuje deltę rzeki uchodzącą do jeziora

Sonda Mars Express fotografuje deltę rzeki uchodzącą do jeziora
Sonda Mars Express fotografuje deltę rzeki uchodzącą do jezioraOriginal Press Release
Sonda ESA Mars Express dostrzegła rzadki przypadek krateru, który w przeszłości był wypełniony przez jezioro, na co wskazuje obecność delty rzeki, która wówczas zasilała jego wody.

Delta została odkrywa w kraterze Eberswalde leżącym na południowych wyżynach Marsa. Mający 65 km średnicy krater jest widoczny jako półkole w dolnej części zdjęcia. Naukowcy szacują, że powstał on ponad 3,7 miliarda lat temu, gdy asteroida uderzyła w Marsa. Krawędź krateru pozostała nienaruszona tylko w dolnej części zdjęcia. Reszta krawędzi jest albo ledwie widoczna, albo całkowicie zatarta przez późniejsze wydarzenia. Późniejsze zderzenie utworzyło mający 140 km średnicy krater Holden, dominujący w górnej i środkowej części obrazu. Wyrzucenie ogromnej ilości materii w trakcie formującego go zderzenia zasypało części krateru Eberswalde.

Mimo to, w widocznej części Eberswalde delta i sieć zasilających ją kanałów pozostały dobrze zachowane – widać je w  górnej, lewej części tego krateru. Delta zajmuje obszar 115 kilometrów kwadratowych. Małe, kręte kanały widoczne są na prawo od krateru, który został wypełniony wodą gdy w jego wnętrzu powstało jeziora.

Po osadzeniu osadów delty we wnętrzu starożytnego jeziora wypełniającego krater, świeższe osady przykryły znaczną część zarówno kanałów, jak i delta. Te drugorzędne osady, prawdopodobnie naniesione przez wiatr, uległy późniejszej erozji w okolicach delty tworząc odwrócone odbicie struktury reliefu delty.

p>Struktura tej delty została po raz pierwszy zauważona przez marsjańską sondę NASA Mars Global Surveyor. Jest to charakterystyczna struktura dowodząca obecności jeziora w kraterze w tamtym czasie. Struktury takie są istotnym dowodem, że w przeszłości woda płynęła po powierzchni Marsa.

Oba kratery – Eberswalde i Holden znalazły się na krótkiej liście potencjalnych miejsc lądowania następnego łazika NASA, który zostanie wysłany na Marsa pod koniec tego roku. Głównym celem misji Mars Science Laboratory będzie poszukiwanie obecnych lub dawnych środowisk mogących podtrzymać życie na Marsie. Misja ESA Mars Express wspierała poszukiwaniu najlepszego miejsca do lądowania.

Krater Eberswalde został zaproponowany, ponieważ jego delta wskazuje na długotrwałą obecności płynnej wody w przeszłości, natomiast Holden był kandydatem ze względu na różnorodność struktur mineralnych, które także sugerują występowanie ciekłej wody w przeszłości. Trzeci kandydat Mawrth Vallis sugerowano ze względu na odkrywki  najstarszych bogatych w glinę warstw na Marsie. W lipcu zespół naukowców ostatecznie wybrał jako miejsce lądowania krater Gale – ostatni z czterech kandydatów – ze względu na duże zróżnicowanie mineralne i strukturalne powiązane z oddziaływaniem wody. Tak więc Eberswalde, Holden i Mawrth Vallis jeszcze przez jakiś czas będą chronić swe tajemnice.

Źródła:

Rare martian lake delta spotted by Mars Express

ESA’s Mars Express has spotted a rare case of a crater once filled by a lake, revealed by the presence of a delta. The delta is an ancient fan-shaped deposit of dark sediments, laid down in water. It is a reminder of Mars’ past, wetter climate.

The delta is in the Eberswalde crater, in the southern highlands of Mars. The 65 km-diameter crater is visible as a semi-circle on the right of the image and was formed more than 3.7 billion years ago when an asteroid hit the planet.

The rim of the crater is intact only on its right-hand side. The rest appears only faintly or is not visible at all. A later impact created the 140 km diameter Holden crater that dominates the centre and left side of the image. The expulsion of large amounts of material from that impact buried parts of Eberswalde.

However, within the visible part of Eberswalde, the delta and its feeder channels are well preserved , as seen near the top right of the crater. The delta covers an area of 115 square kilometres. Small, meandering feeder channels are visible towards the top of the crater, which would have filled it to form a lake.

After the deposition of the delta sediments in the crater’s ancient lake, fresher sediments accumulated to cover up a major part of both the channels and the delta. These secondary sediments, presumably deposited by the wind, were later eroded in the delta area, exposing an inverted relief of the delta structure.

This delta structure, first identified with NASA’s Mars Global Surveyor spacecraft, is characteristic of the presence of a lake in the crater at that time. Such features provide a clear indication that liquid water flowed across the surface of Mars in the planet’s early history.

Both Eberswalde crater and Holden crater were on the shortlist of four possible destinations for the next NASA Mars rover, to be launched late this year. The main objective of the Mars Science Laboratory mission is the search for present or previously habitable environments on Mars. ESA’s Mars Express mission has been helping in the search for the best landing site.

    Eberswalde was proposed because its delta indicates the long-lasting presence of liquid water in the past and Holden Crater was a candidate because of its mineral diversity and many structures that again suggest past liquid water. Another candidate, Mawrth Vallis, exposes some of the oldest clay-rich layers on Mars. However, in July, Gale crater, the final entry on the shortlist, was selected as the mission’s landing site, given its high mineral and structural diversity related to water.

Eberswalde, Holden and Mawrth Vallis will get to hold on to their secrets for a while longer.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *