Teleskop VISTA dostrzegł 96 gromad gwaizd skrytych za zasłoną pyłu

Teleskop VISTA dostrzegł 96 gromad gwaizd skrytych za zasłoną pyłu
Teleskop VISTA dostrzegł 96 gromad gwaizd skrytych za zasłoną pyłuOriginal Press Release
Korzystając z danych zebranych przez teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego VISTA przeznaczony do przeglądów nieba w podczerwieni znajdujący się w Obserwatorium Paranal, międzynarodowy zespół astronomów odkrył 96 nowych gromad otwartych skrytych dotąd za zasłoną pyłu Drogi Mlecznej.

Odkrycie podkreśla potencjał teleskopu VISTA i przeglądu VVV do odnajdywania gromad gwiazd, w szczególności tych, które skrywają sie w zapylonych obszarach produkujących gwiazdy w dysku Drogi Mlecznej. VVV patrzy znacznie głębiej niż dotychczasowe przeglądy

Jura Borissova

Większość gwiazd o masach większych niż połowa masy Słońca powstaje w grupach zwanych gromadami otwartymi. Gromady te stanowią cegiełki, z których zbudowane są galaktyki i szczególnie ważne dla powstawania i ewolucji galaktyk takich jak nasza. Jednak gromady gwiazd powstają w obszarach bardzo zapylonych, w których światło widzialne w większości zostaje rozproszone lub zaabsorbowane, czyniąc je niewidzialnymi dla przeglądów nieba prowadzonych w paśmie widzialnym. 4,1-metrowy teleskop podczerwony VISTA potrafi zajrzeć za tę zasłonę.

„Aby prześledzić procesy powstawania najmłodszych gromad gwiazd skoncentrowaliśmy się na poszukiwaniach w znanych obszarach gwiazdotwórczych. Tam, gdzie wcześniejsze przeglądy nieba widziały puste miejsce w świetle widzialnym, czułe podczerwone detektory teleskopu VISTA ujawniły wiele nowych obiektów „- mówi Dante Minniti, kierownik przeglądu VVV.

Za pomocą starannie dostrojonego oprogramowania komputerowego zespół był w stanie usunąć gwiazdy widoczne na pierwszym planie przed każdą z gromad, tak by policzyć ile rzeczywistych członków ma każda z gromad. Następnie naukowcy wizualnie analizowali zdjęcia, by zmierzyć rozmiary gromad. Dla gromad o większych populacjach gwiazd naukowcy wykonali dodatkowe pomiary, takie jak wyznaczenie odległości, wieku oraz poczerwienienia światła gwiazd spowodowanego przez pył międzygwiazdowy leżący pomiędzy nimi a teleskopem.

„Odkryliśmy, że większość z tych gromad jest bardzo mała i zawiera zaledwie około 10-20 gwiazd. W porównaniu do typowej gromady otwartej są to obiekty bardzo słabe i zwarte – pył znajdujący się przed nimi czyni je od 10 000 do 100 milionów razy słabszymi w świetle widzialnym. Nic dziwnego, że do tej pory pozostawały ukryte „- mówi Radostin Kurtev, członek zespołu badawczego.

Do tej pory w Drodze Mlecznej odkryto 2500 gromad otwartych, choć astronomowie szacują, że może ich być nawet 30 000, nadal przesłoniętych przez zasłonę pyłu i gazu. O ile jasne i duże gromady otwarte można łatwo dostrzec, po raz pierwszy tak wiele słabych i małych gromad zostało odnalezione jednocześnie.

Co ważniejsze, te 96 gromad może być jedynie czubkiem góry lodowej. „Dopiero zaczęliśmy wykorzystywać bardziej zaawansowane oprogramy do automatycznego poszukiwania mało skupionych i starszych gromad. Jestem pewna, że wkrótce znajdziemy ich o wiele więcej „- kończy Borissova.

Źródła:

VISTA Finds 96 Star Clusters Hidden Behind Dust

Using data from the VISTA infrared survey telescope at ESO’s Paranal Observatory, an international team of astronomers has discovered 96 new open star clusters hidden by the dust in the Milky Way. These tiny and faint objects were invisible to previous surveys, but they could not escape the sensitive infrared detectors of the world’s largest survey telescope, which can peer through the dust. This is the first time so many faint and small clusters have been found at once.

This result comes just one year after the start of the VISTA Variables in the Via Lactea programme (VVV), one of the six public surveys on the new telescope. The results will appear in the journal Astronomy & Astrophysics.

“This discovery highlights the potential of VISTA and the VVV survey for finding star clusters, especially those hiding in dusty star-forming regions in the Milky Way’s disc. VVV goes much deeper than other surveys,” says Jura Borissova, lead author of the study.

The majority of stars with more than half of the mass of our Sun form in groups, called open clusters. These clusters are the building blocks of galaxies and vital for the formation and evolution of galaxies such as our own. However, stellar clusters form in very dusty regions that diffuse and absorb most of the visible light that the young stars emit, making them invisible to most sky surveys, but not to the 4.1-m infrared VISTA telescope.

“In order to trace the youngest star cluster formation we concentrated our search towards known star-forming areas. In regions that looked empty in previous visible-light surveys, the sensitive VISTA infrared detectors uncovered many new objects,” adds Dante Minniti, lead scientist of the VVV survey.

By using carefully tuned computer software, the team was able to remove the foreground stars appearing in front of each cluster in order to count the genuine cluster members. Afterwards, they made visual inspections of the images to measure the cluster sizes, and for the more populous clusters they made other measurements such as distance, age, and the amount of reddening of their starlight caused by interstellar dust between them and us.

“We found that most of the clusters are very small and only have about 10–20 stars. Compared to typical open clusters, these are very faint and compact objects — the dust in front of these clusters makes them appear 10 000 to 100 million times fainter in visible light. It’s no wonder they were hidden,” explains Radostin Kurtev, another member of the team.

Since antiquity only 2500 open clusters have been found in the Milky Way, but astronomers estimate there might be as many as 30 000 still hiding behind the dust and gas. While bright and large open clusters are easily spotted, this is the first time that so many faint and small clusters have been found at once.

Furthermore, these new 96 open clusters could be only the tip of the iceberg. “We’ve just started to use more sophisticated automatic software to search for less concentrated and older clusters. I am confident that many more are coming soon,” adds Borissova.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *