Letnie przesilenie na północnym biegunie Marsa

Letnie przesilenie na północnym biegunie Marsa
Letnie przesilenie na północnym biegunie MarsaOriginal Press Release
Nowe zdjęcie wykonane przez sondę Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Mars Express pokazuje północny biegun Marsa w czasie letniego przesilenia.

Zimą i wiosną czapa lodowa Marsa składa się z zamrożonej wody i zestalonego ditlenku węgla (suchego lodu), ale w momencie przesilenia cały suchy lód uległ ogrzaniu i sublimował zasilając atmosferę planety. Wokół bieguna pozostaje jedynie lód wodny, widoczny jako jasne, białe obszary na zdjęciu. Z warstw tych co jakiś czas eksplozywnie są uwalniane znaczne ilości pary wodnej.

Zasięg i skład czapy lodowej zmienia się wraz z porami roku. W zimie część atmosfery osiada w postaci szronu i śniegu. Te sezonowe osady mogą sięgać do 45° N szerokości geograficznej Marsa i mieć nawet metr grubości. Inne zjawisko zachodzi na zakrzywionych krawędziach północnej czapy polarnej, takich jak pochylona Tenuis Rupes widoczna w dolnej części zdjęcia. Wiosną, cienka warstwa szronu lodu wodnego przykrywa sezonową warstwę ditlenku węgla. W pewnych okresach, wiatr usuwa milimetrowej grubości warstwę zamarzniętej wody, odsłaniając leżący pniżej lód ditlenku węgla. Procesy te wskazują na dynamikę cyklu wody na Marsie, który może prowadzić do zróżnicowania akumulacji lodu na czapach polarnych.

Inne formy topograficzne widoczne na zdjęciu obejmują kanion Chasma Boreale (w górnej, prawej części zdjęcia), barwne osady oraz rozległe pole wydm.

Chasma Boreale ma około 2 km głębokości, 580 km długości i 100 km szerokości. Jego ściany prezentują doskonały widok na uwarstwienie osadów. Na dnie  kanionu widoczne są kratery, niektóre z nich przykryte piaskiem, a niektóre częściowo odsłonięte.

Ciemne i jasne osady są widocznej jako delikatne i regularne okrycie lodu. Ciemniejsze osady zostały umieszczone przez wiatr podczas wiosennych burz piaskowych. Wzory powstają, gdy ilość osadów zmienia się w zależności od pór roku. Czapę polarną otacza ogromne pole wydm, w niektórych miejscach rozciągając się na 600 km na południe.

Mars Express będzie wkrótce badał pokrywę lodową za pomocą radaru by lepiej poznać ją w trzech wymiarach. Od uruchomienia anteny radaru w połowie 2005 roku, zespół naukowców czekał na odpowiednie warunki do obserwacji tego regionu. Radar działa najlepiej w nocy, gdy ustępują zakłócenia elektryczne generowane w atmosferze planety. Sierpień i wrzesień 2011 roku stanowią doskonałą okazję do badań kształtu pokrywy, jej głębokości i składu.

Źródła:

Mars’ northern polar regions in transition

A newly released image from ESA’s Mars Express shows the north pole of Mars during the red planet’s summer solstice. All the carbon dioxide ice has gone, leaving just a bright cap of water ice. 

This image was captured by the orbiter’s High-Resolution Stereo Camera on 17 May 2010 and shows part of the northern polar region of Mars during the summer solstice. The solstice is the longest day and the beginning of the summer for the planet’s northern hemisphere.

The ice shield is covered by frozen water and carbon dioxide ice in winter and spring but by this point in the martian year all of the carbon dioxide ice has warmed and evaporated into the planet’s atmosphere.  

Only water ice is left behind, which shows up as bright white areas in this picture. From these layers, large bursts of water vapour are occasionally released into the atmosphere.

The polar ice follows the seasons. In winter, part of the atmosphere recondenses as frost and snow on the northern cap. These seasonal deposits can extend as far south as 45°N latitude and be up to a metre thick.

Another phenomenon occurs on the curved scarps of the northern polar cap, such as the Rupes Tenuis slope (on the left of this image). During spring, the seasonal carbon dioxide layer is covered by water frost. At certain times, winds remove the the millimetre-thick top layer of frozen water, revealing the carbon dioxide ice below.

These processes bear witness to a dynamic water cycle on Mars and may lead to the varying accumulation of water ice over the polar cap.

Other noticeable features in this image include the Chasma Boreale canyon, coloured deposits and a large dune field.

Chasma Boreale is about 2 km deep, 580 km long and about 100 km wide. Its walls allow a perfect view into the strata within the deposits. There are impact craters on the canyon floor, some heavily covered by sand and some partly exhumed.

Dark and light-toned deposits can be seen as a fine and regular covering. The darker sediments have been dropped by the winds during spring dust storms. The patterns are created when the deposits change in quantity according to the seasons.

The polar cap is surrounded by a large dune field, parts of which extend 600 km to the south.

Mars Express will soon be using its radar to probe the northern polar cap in three dimensions. Since the radar antenna was deployed in mid-2005, the team have been waiting for the right conditions to observe the region.

The radar works best at night when the electrical interference from the planet’s atmosphere is at a minimum. An excellent opportunity to observe the cap’s shape, depth and composition occurs in August and September 2011.

Stay tuned for new results!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *