NASA wybrała miejsce lądowania łazika Curiosity

NASA wybrała miejsce lądowania łazika Curiosity
NASA wybrała miejsce lądowania łazika CuriosityOriginal Press Release
Następca łazików Spirit i Opportunity – mające wielkość samochodu Marsjańskie Laboratorium Naukowe (Mars Science Laboratory) – czyli łazik Curiosity ma wylądować u stóp uwarstwionej góry we wnętrzu krateru Gale.

Mars pozostaje naszym celem. Curiosity nie tylko dostarczy ogromnej ilości ważnych danych naukowych ale będzie służył jako prekursor dla ludzkiej eksploracji Czerwonej Planety

Charles Bolden, NASA

W takcie planowanej na jeden marsjański rok (czyli blisko dwa lata czasu ziemskiego) głównej misji naukowcy będą korzystać z narzędzi łazika do zbadania, czy na obszarze lądowania istniały korzystne warunki środowiskowe dla rozwoju mikroorganizmów i dla zachowania śladów, czy życie w ogóle tam kiedyś istniało.

„Naukowcy wskazali krater Gale jako najlepsze miejsce do realizacji ambitnych celów tej nowej misji „- mówi Jim Green. -” Miejsce to oferuje wizualnie dramatyczny krajobraz, a także duży potencjał dla istotnych odkryć naukowych.”

W 2006 r. w trakcie warsztatów prowadzonych na całym świecie ponad 100 naukowców wybrało ponad 30 potencjalnych miejsc lądowania. W 2008 roku z tej grupy wybrano cztery miejsca. Duża liczba zdjęć tych miejsc został włączona do dogłębnej analizy zagrożeń i potencjału naukowego każdej z lokalizacji. Zespół naukowców NASA  przeprowadził szczegółowy przegląd proponowanych lokalizacji i jednogłośnie podjął decyzję o wyborze miejsca wskazanego przez grupę MSL Science Team.

Curiosity jest około dwa razy dłuższy i ponad pięciokrotnie cięższy od  poprzednich łazików, które badały Marsa. Wśród jego dziesięciu instrumentów naukowych znajdują się dwa mające na celu pobieranie i analizę próbek skał, które w postaci sproszkowanej dostarczy ramię robota. Jako źródło zasilania wybrano ogniwo radioizotopowe, które będzie dostarczało ciepła i energii elektrycznej. Po raz pierwszy zostanie zastosowany podniebny żuraw o napędzie rakietowym, unoszący podwieszony łazik Curiosity. Żuraw łagodnie umieści łazik na powierzchni Marsa.

W części krateru, gdzie wyląduje Curiosity znajduje się stożek napływowy, prawdopodobnie utworzony przez wody niosące osady. Warstwy u podstawy góry zawierają glinę i siarczany, substancje powstające w wodzie.

„Jedna z rzeczy jaka fascynuje nas w Gale jest to, że ten ogromny krater leży na bardzo niskiej wysokości na Marsie, a wszyscy wiemy, że woda spływa w dół „- mówi John Grotzinger, naukowiec misji z California Institute of Technology w Pasadenie. -” Pod względem całkowitego widocznego pionowego profilu i niskiej wysokości, Gale oferuje atrakcje podobne do słynnego kanionu Valles Marineris, największego w Układzie Słonecznym”.

Curiosity wykroczy poza strategię „podążania za wodą” ostatnich badań Marsa. Zespół instrumentów naukowych łazika może zidentyfikować inne składniki życia, takie jak oparte na węglu związki chemiczne, które określa się mianem związków organicznych. Długoterminowe przechowywanie związków organicznych wymaga specjalnych warunków. Niektóre minerały, w tym takie, jakie Curiosity może znaleźć w warstwa bogatych w krzemiany warstwowe i siarczany u stóp góry we wnętrzu krateru Gale, dobrze skupiają na sobie związki organiczne chroniąc je przed utlenianiem.

„Gale daje nam duże możliwości znalezienia związków organicznych, ale to wciąż tylko możliwości „- mówi Michael Meyer, główny naukowiec w programie NASA Mars Exploration w siedzibie agencji. -” To co zwiększa atrakcyjność krateru Gale to fakt, że niezależnie czy znajdziemy tam substancje organiczne czy też nie, miejsce to posiada zróżnicowaną charakterystykę i warstwową strukturę umożliwiającą badanie zmieniających się warunków środowiska, z których część może dostarczyć lepszego zrozumienia możliwości istnienia warunków sprzyjających powstania życia na prehistorycznym Marsie”.

Źródła:

NASA's Next Mars Rover to Land at Gale Crater

NASA's next Mars rover will land at the foot of a layered mountain inside the planet's Gale Crater.

The car-sized Mars Science Laboratory, or Curiosity, is scheduled to launch late this year and land in August 2012. The target crater spans 96 miles (154 kilometers) in diameter and holds a mountain rising higher from the crater floor than Mount Rainier rises above Seattle. Gale is about the combined area of Connecticut and Rhode Island. Layering in the mound suggests it is the surviving remnant of an extensive sequence of deposits. The crater is named for Australian astronomer Walter F. Gale.

„Mars is firmly in our sights,” said NASA Administrator Charles Bolden. „Curiosity not only will return a wealth of important science data, but it will serve as a precursor mission for human exploration to the Red Planet.”

During a prime mission lasting one Martian year — nearly two Earth years — researchers will use the rover's tools to study whether the landing region had favorable environmental conditions for supporting microbial life and for preserving clues about whether life ever existed.

„Scientists identified Gale as their top choice to pursue the ambitious goals of this new rover mission,” said Jim Green, director for the Planetary Science Division at NASA Headquarters in Washington. „The site offers a visually dramatic landscape and also great potential for significant science findings.”

In 2006, more than 100 scientists began to consider about 30 potential landing sites during worldwide workshops. Four candidates were selected in 2008. An abundance of targeted images enabled thorough analysis of the safety concerns and scientific attractions of each site. A team of senior NASA science officials then conducted a detailed review and unanimously agreed to move forward with the MSL Science Team's recommendation. The team is comprised of a host of principal and co-investigators on the project.

Curiosity is about twice as long and more than five times as heavy as any previous Mars rover. Its 10 science instruments include two for ingesting and analyzing samples of powdered rock that the rover's robotic arm collects. A radioisotope power source will provide heat and electric power to the rover. A rocket-powered sky crane suspending Curiosity on tethers will lower the rover directly to the Martian surface.

The portion of the crater where Curiosity will land has an alluvial fan likely formed by water-carried sediments. The layers at the base of the mountain contain clays and sulfates, both known to form in water.

„One fascination with Gale is that it's a huge crater sitting in a very low-elevation position on Mars, and we all know that water runs downhill,” said John Grotzinger, the mission's project scientist at the California Institute of Technology in Pasadena, Calif. „In terms of the total vertical profile exposed and the low elevation, Gale offers attractions similar to Mars' famous Valles Marineris, the largest canyon in the solar system.”

Curiosity will go beyond the „follow-the-water” strategy of recent Mars exploration. The rover's science payload can identify other ingredients of life, such as the carbon-based building blocks of biology called organic compounds. Long-term preservation of organic compounds requires special conditions. Certain minerals, including some Curiosity may find in the clay and sulfate-rich layers near the bottom of Gale's mountain, are good at latching onto organic compounds and protecting them from oxidation.

„Gale gives us attractive possibilities for finding organics, but that is still a long shot,” said Michael Meyer, lead scientist for NASA's Mars Exploration Program at agency headquarters. „What adds to Gale's appeal is that, organics or not, the site holds a diversity of features and layers for investigating changing environmental conditions, some of which could inform a broader understanding of habitability on ancient Mars.”

The rover and other spacecraft components are being assembled and are undergoing final testing. The mission is targeted to launch from Cape Canaveral Air Force Station in Florida between Nov. 25 and Dec. 18. NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena manages the mission for the agency's Science Mission Directorate in Washington. JPL is a division of Caltech.

To view the landing site and for more information about the mission, visit: http://www.nasa.gov/msl and http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/ .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *