Mars Expess zagląda w głębokie pęknięcia na Marsie

Mars Expess zagląda w głębokie pęknięcia na Marsie
Mars Expess zagląda w głębokie pęknięcia na MarsieOriginal Press Release
Opublikwane właśnie zdjęcie wykonane przez sondę Mars Express Europejskiej Agencji Kosmicznej ukazuje Nili Fossae – system głębokich pęknięć wokół gigantycznego basenu impaktowego Isidis.

Nili Fossae to zbiór grabenów na północny zachód od regionu wulkanicznego Syrtis Major, leżący na północno zachodniej krawędzi ogromnego basenu impaktowego Isidis. Określenie graben oznacza obniżony teren leżący pomiędzy dwoma równoległymi uskokami lub pęknięciami, który powstaje w wyniku zapadnięcia się skał pod wpływem rozciągania skorupy przez siły tektoniczne. System Nili Fossae składa się z wielu grabenów, ułożonych koncentrycznie wokół krawędzi basenu Isidis.

Naukowcy sądzą, że zalanie basenu przez bazaltową lawę w następstwie uderzenia, które go uformowało doprowadziło do obniżenia się terenu zwiększając naprężenia w skorupie planety. Naprężenia te z kolei doprowadziły do powstania pęknięć.

W dolnej prawej części zdjęcia widoczny jest 12-kilometrowy silnie zerodowany krater. Krater ten otoczony jest przez materię wyrzuconą w trakcie uderzenia. Na zachód od krateru widać dwa osypiska – jednak obecnie nie można jednoznacznie stwierdzić czy są one związane z kraterem.

Mniejszy krater, o średnicy około 3,5 km, leży la lewo od centrum zdjęcia. Krater ten nie jest otoczony przez materię wyrzuconą w trakcie uderzenia. Materia to została albo usunięta przez erozję albo w innych sposób skryta pod powierzchnią świeższej materii.

Powierzchnia terenu w górnej lewej części zdjęcia jest znacznie ciemniejsza od pozostałej powierzchni. Najprawdopodobniej powstała ze skał bazaltowych lub popiołu wulkanicznego pochodzącego z regionu Syrtis Major. Takie powłoki lawy powstają gdy znaczne ilości płynnej magmy bazaltowej o niskiej lepkości poruszają się na znaczne odległości zanim ostygną i zestalą się. Na ziemi podobne zjawiska doprowadziły do powstania Trapów Dekanu w Indiach.

Nili Fossae interesują naukowców ponieważ obserwacje prowadzone przez teleskopy z Ziemi a opublikowane w 2009 roku wskazują że jest to obszar znaczącego wzbogacania atmosfery Marsa w metan – co wskazuje na możliwość iż jest on tutaj aktywnie produkowany. Jego źródło pozostaje zagadką. Może on powstawać w wyniku działania procesów geologicznych, a być może nawet biologicznych, zachodzących pod powierzchnią Czerwonej Planety. Dlatego właśnie próba zrozumienia procesów prowadzących do powstania metanu są jest jednym z priorytetów planowanej na 2016 rok misji NASA i ESA ExoMars Trace Gas Orbiter.

Źródła:

Mars Express sees deep fractures on Mars

Newly released images from ESA’s Mars Express show Nili Fossae, a system of deep fractures around the giant Isidis impact basin. Some of these incisions into the martian crust are up to 500 m deep and probably formed at the same time as the basin.

Nili Fossae is a ‘graben’ system on Mars, northeast of the Syrtis Major volcanic province, on the northwestern edge of the giant Isidis impact basin. Graben refers to the lowered terrain between two parallel faults or fractures in the rocks that collapses when tectonic forces pull the area apart. The Nili Fossae system contains numerous graben concentrically oriented around the edges of the basin.

It is thought that flooding of the basin with basaltic lava after the impact that created it resulted in subsidence of the basin floor, adding stress to the planet’s crust, which was released by the formation of the fractures.

A strongly eroded impact crater is visible to the bottom right of the image. It measures about 12 km across and exhibits an ejecta blanket, usually formed by material thrown out during the impact. Two landslides have taken place to the west of the crater. Whether they were a direct result of the impact or occurred later is unknown.

A smaller crater, measuring only 3.5 km across, can be seen to the left of centre in the image and this one does not exhibit any ejecta blanket material. It has either been eroded or may have been buried.

The surface material to the top left of the image is much darker than the rest of the area. It is most likely formed of basaltic rock or volcanic ash originating from the Syrtis Major region. Such lava blankets form when large amounts of low-viscosity basaltic magma flow across long distances before cooling and solidifying. On Earth, the same phenomenon can be seen in the Deccan Traps in India.

Nili Fossae interests planetary scientists because observations taken with telescopes on the Earth and published in 2009 have shown that there is a significant enhancement in Mars’ atmospheric methane over this area, suggesting that methane may be being produced there. Its origin remains mysterious, however, and could be geological or perhaps even biological.

As a result, understanding the origin of methane on Mars is high on the priority list and in 2016, ESA and NASA plan to launch the ExoMars Trace Gas Orbiter to investigate further. Nili Fossae will be observed with great interest

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *